Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Vattenverkstan-Trojenborg i Skänninge

Byggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för småhus och eventuellt en ny förskola i Skänninge. Planområdet ligger i området kring bäcken vid den gamla Vattenverkstan, kommunförrådet samt gräsytor mellan Trojenborgs flerbostadshus och Trojenborgsskolan.

Planområdet omfattar området mellan Trojenborgsskolan och flerbostadshusen norr om skolan samt området vid gamla Vattenverkstan och kommunförrådet, inklusive det gamla koloniområdet och en remsa jordbruksmark.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Skänninges senaste småhusområde Hattorps är nu utbyggt med infrastruktur och alla
tomter är anvisade till tomtkön och tingade. För fortsatt utbyggnad föreslår fördjupad
översiktsplanen för Skänninge 2015 en rad platser som värderats i en förstudie som
lokaliseringsutredning 2020. Förstudien föreslår Trojenborg och Vattenverkstan som
Skänninges nästa utbyggnadsområden. Platserna har värderats och jämförts utifrån
sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer, exempelvis närhet till rekreation och
tågstation, påverkan på Skenaån och möjlighet till trafikangöring.

Med bakgrund av detta har Byggnads- och räddningsnämnden gett Byggnadskontoret i uppdrag att inleda arbete med en ny detaljplan i området. Planområdet är cirka 5,5 hektar stort och består av en mindre remsa åkermark, ett igenvuxet koloniområde, ett naturområde med en bäck som mynnar i Skenaån, det gamla vattenverket (även kallat Vattenverkstan), kommunförrådet samt öppna gräsytor väster om skolan. Genom området flyter Skenaån.

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna till ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att ta fasta på Skänninges unika karaktär, med låg och tät träbebyggelse, väldefinierade gaturum och grönskande trädgårdar. Kärnan av den befintliga parkmiljön planeras att bevaras och utvecklas.

Vad händer just nu?

Just nu utreds områdets förutsättningar och en struktur arbetas fram. Bland annat har en naturvärdesinventering tagits fram och en utredning av geotekniken och markmiljön är under framtagande.

När en struktur är satt och vi vet mer om områdets förutsättningar kommer samråd om detaljplanen att genomföras. Du kommer då att hitta planförslaget här på hemsidan. Samrådet planeras till hösten 2023.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu arbetas ett förslag fram inför samråd. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2022 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Detaljplan i Skänninge för del av Fållinge 26:17 m.fl. (Vattenverkstaden/Trojenborg) - Planuppdrag Pdf, 149.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Anna Lennartsson
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?