Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Magasinet i Mantorp

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft 2022-12-15. Avstyckning av magasinet med omkringliggande mark pågår.

Planområdet ligger bredvid tågstationen på den norra sidan i Mantorp och består av parkeringsytor och en magasinsbyggnad med omkringliggande gräsyta. En remsa natur med dike finns längs med planområdets södra gräns och avslutas i en triangelformad naturyta längs i väster.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Kommunen avser sälja magasinet till privat intressent som vill starta handel i byggnaden. Lantmäteriet har i samband med detta uppmärksammat att tomtgränsen för magasinet inte stämmer och en justering måste därför göras. I samband med detta planläggs även en parkeringsyta och naturmark i väster så att markanvändningen är korrekt i detaljplan. Kvartersmark med magasinet planbestäms för handel och centrumverksamhet vilket går i linje med befintlig detaljplan från 1993 i vilken magasinet tidigare blivit planlagd. Vidare består planbestämmelsen lilla q för att säkerställa att magasinets yttre karaktärsdrag bevaras.

Planens syfte är att fastställa gränser och planlägga mark i enlighet med markens nyttjande. Planen syftar också till att möjliggöra en tillgänglig handelsverksamhet i magasinet.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i antagandeskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen.

Tiden för överklagande/överprövning har gått ut och planen har vunnit laga kraft, 2022-12-15.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 15e juni 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Justerat protokoll Pdf, 82.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor om detaljplanen

Maria Högberg
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?