Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Kvarnområdet och resecentrum i Mjölby

Byggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan med bland annat bostäder och centrumverksamheter samt en ny tågperrong på västra sidan av järnvägen.

Planområdet i rödstreckat

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

För att möta kommunens vision om ökad befolkning behöver fler områden planläggas för bostäder. Vad gäller central områden för flerbostadshus är det framförallt Svartå strand som kan erbjuda detta.

Planområdet är beläget i västra delen av Mjölby centrum och är ca 2 hektar stort och avgränsas av järnvägen, Kungsvägen och Magasinsgatan.

Planens syfte är att möjliggöra bostäder och centrumverksamheter i befintlig och tillkommande bebyggelse. Planen syftar också till att göra området mer tillgängligt genom nya torg och omdaning av Magasinsgatan samt en ny pendeltågplattform på västra sidan av järnvägen. 

Planförslaget avviker inte från gällande fördjupad översiktsplan för Svartå strand antagen 2012. Planförslaget bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

Vad händer just nu?

Detaljplanen är under framtagande och samråd planeras under våren 2023.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i startskedet.

Byggnads- och räddningsnämnden lämnade den 21e januari 2017 planbesked att kommunen avser att upprätta en ny detaljplan för området och att detaljplanearbetet ska påbörjas.


Protokollsutdrag

BRN_2016_160 -BRN §11 Pdf, 24.4 kB.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Jonas Loiske
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?