Mjölby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplaner i Mjölby och Mantorp (solcellspaneler)

Planändringen görs för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanernas bestämmelser om röda tak.

Berörda detaljplaner i Mjölby

Karta över berörda planområden i Mjölby.

Karta över berörda planområden i Mantorp

Karta över berörda planområden i Mantorp

Kort om detaljplanen

Byggnads- och räddningsnämnden avser att göra förändringar i nio detaljplaner för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanens bestämmelser om röda tak. Bakgrunden till detta är att det finns domstolsbeslut som pekar på att uppförandet av svarta solcellspaneler i områden med krav på röda tak är planstridiga.

I Mjölby berörs en detaljplan i Sörby och två detaljplaner i Lundbyområdet. I Mantorp berörs detaljplanen för norra delen av Vetaområdet samt detaljplanerna i Östra Olofstorp.

Planförslaget innebär att det dels införs en utformningsbestämmelse som tydliggör att solcellspaneler får anordnas om de följer kommunens utformningsriktlinjer, dels införs bygglovsplikt för dessa anläggningar i de aktuella planområdena.

Parallellt med planändringen tas riktlinjer fram som ska utgöra grund för kommunens bygglovsprövning. Syftet med riktlinjerna är att ge en förutsägbarhet för såväl fastighetsägare som kommunen, vilket ger en enklare och snabbare bygglovsprövning. Bygglovsprövningen kommer vara avgiftsbefriad men omfatta såväl framtida som befintliga anläggningar. Har du redan en anläggning kommer du bli ombedd att söka bygglov för din anläggning inom ett år från att planändringen fått laga kraft.

Vad händer just nu?

Samråd om planförslaget pågår under perioden 18 november - 18 december 2022. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Planhandlingar:

Plankarta med planbeskrivning Pdf, 682.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utformning av solcellsanläggningar Pdf, 312.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om samråd Pdf, 210.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Vad tycker du?

Den 18 november - 18 december 2022 pågår samråd om planförslaget. Allmänheten är under samrådet välkommen att komma in med synpunkter.

Synpunkter skickas senast 18 december skriftligen till

Byggnads- och räddningsnämnden, Mjölby kommun
595 80 Mjölby 

eller via e-post till byggnad@mjolby.se

Hantering av personuppgifter Öppnas i nytt fönster.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?