Mjölby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplaner i Mjölby och Mantorp (solcellspaneler)

Planändringen görs för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanernas bestämmelser om röda tak.

Berörda detaljplaner i Mjölby

Karta över berörda planområden i Mjölby.

Karta över berörda planområden i Mantorp

Karta över berörda planområden i Mantorp

Kort om detaljplanen

Byggnads- och räddningsnämnden avser att göra förändringar i tio detaljplaner för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanens bestämmelser om röda tak. Bakgrunden till detta är att det finns domstolsbeslut som pekar på att uppförandet av svarta solcellspaneler i områden med krav på röda tak är planstridiga.

I Mjölby berörs två detaljplaner i Sörby och två detaljplaner i Lundbyområdet. I Mantorp berörs detaljplanen för norra delen av Vetaområdet samt detaljplanerna i Östra Olofstorp.

Planförslaget innebär att det dels införs en utformningsbestämmelse som tydliggör att solcellspaneler får anordnas om de följer kommunens utformningsriktlinjer, dels införs bygglovsplikt för dessa anläggningar i de aktuella planområdena.

Parallellt med planändringen tas riktlinjer fram som ska utgöra grund för kommunens bygglovsprövning. Syftet med riktlinjerna är att ge en förutsägbarhet för såväl fastighetsägare som kommunen, vilket ger en enklare och snabbare bygglovsprövning. Bygglovsprövningen kommer vara avgiftsbefriad men omfatta såväl framtida som befintliga anläggningar. Har du redan en anläggning kommer du bli ombedd att söka bygglov för din anläggning inom ett år från att planändringen fått laga kraft.

Vad händer just nu?

Detaljplaneändringarna antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2023-04-27 §57.

Det justerade protokollet anslogs på kommunens anslagstavla 20223-05-03.

Protokollsutdrag Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Den som senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga beslutet senast tre veckor efter att protokollet anslagits, d.v.s. senast 2023-05-24.

Planhandlingar

Mjölby

Ändring av detaljplan Lundby backgård

Plankarta Lundby backgård Pdf, 730.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Lundby backgård Pdf, 382.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@mjolby.se

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan Lundby backgård 2

Plankarta Lundby backgård 2 Pdf, 621.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Lundby backgård 2 Pdf, 383.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@mjolby.se

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan Sörby

Plankarta Sörby Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Sörby Pdf, 359.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@mjolby.se

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan del av Mjölby 40:2

Plankarta del av Mjölby 40:2 Pdf, 590.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning del av Mjölby 40:2 Pdf, 401 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@mjolby.se

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mantorp

Ändring av detaljplan för Veta 5:5

Plankarta Veta 5:5 Pdf, 602.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Veta 5:5 Pdf, 342.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@mjolby.se

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för Östra Olofstorp

Plankarta Östra Olofstorp Pdf, 915.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Östra Olofstorp Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@mjolby.se

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för expansion av Östra Olofstorp

Plankarta expansion av Östra Olofstorp Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning expansion av Östra Olofstorp Pdf, 350.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@mjolby.se

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för expansion av Östra Olofstorp etapp 2

Plankarta expansion av Östra Olofstorp etapp 2 Pdf, 837.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning expansion av Östra Olofstorp etapp 2 Pdf, 351.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@mjolby.se

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för Östra Olofstorp (vid Riksvägen)

Plankarta Östra Olofstorp vid Riksvägen Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Östra Olofstorp vid Riksvägen Pdf, 325.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på webbsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@mjolby.se

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen. Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen i Växjö, men skickas eller lämnas till;

Mjölby kommun

595 80 Mjölby

e-postadress: samhallsbyggnad@mjolby.se

Besöksadress: Burensköldsvägen 11, Mjölby

 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

 

Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor från det att justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

 

Överklagandet ska ske skriftligen.

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer/ärendenummer. Skriv varför du tycker att kommunens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du kan även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.

Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna fastighetsbeteckning på den berörda fastigheten du äger. Underteckna skrivelsen. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska då också bifogas.

Har du frågor kan du vända dig till Stadsbyggnadskontoret,
tel 010 – 234 50 00, alternativt, e-postadress: samhallsbyggnad@mjolby.se

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i antagandeskedet.

Granskning av planförslaget pågick 18 februari-19 mars 2023.

Planhandlingar:

Underrättelse om granskning Pdf, 232.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 191.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utformning av solcellsanläggningar Pdf, 768.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att riktlinjerna är utformade för att skrivas ut och vikas ihop till en folder i A5-format!

Mjölby

Ändring av detaljplan Lundby backgård

Plankarta Lundby backgård Pdf, 653.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Lundby backgård Pdf, 383.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan Lundby backgård 2

Plankarta Lundby backgård 2 Pdf, 599.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Lundby backgård 2 Pdf, 383.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan Sörby

Plankarta Sörby Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Sörby Pdf, 360.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan del av Mjölby 40:2

Plankarta del av Mjölby 40:2 Pdf, 714.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning del av Mjölby 40:2 Pdf, 402.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Mantorp

Ändring av detaljplan för Veta 5:5

Plankarta Veta 5:5 Pdf, 612.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Veta 5:5 Pdf, 343.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för Östra Olofstorp

Plankarta Östra Olofstorp Pdf, 793.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Östra Olofstorp Pdf, 352.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för expansion av Östra Olofstorp

Plankarta expansion av Östra Olofstorp Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning expansion av Östra Olofstorp Pdf, 352.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för expansion av Östra Olofstorp etapp 2

Plankarta expansion av Östra Olofstorp etapp 2 Pdf, 825.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning expansion av Östra Olofstorp etapp 2 Pdf, 352.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för Östra Olofstorp (vid Riksvägen)

Plankarta Östra Olofstorp vid Riksvägen Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Östra Olofstorp vid Riksvägen Pdf, 326.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?