Mjölby kommun, länk till startsidan

Ändring av detaljplan för del av Hattorp i Skänninge (solcellspaneler)

Planändringen görs för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanens bestämmelser om röda tak.

Karta över berörd detaljplan

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Samhällsbyggnadsnämnden avser att göra förändringar i tio detaljplaner för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanens bestämmelser om röda tak. Bakgrunden till detta är att det finns domstolsbeslut som pekar på att uppförandet av svarta solcellspaneler i områden med krav på röda tak är planstridiga.

I Skänninge berörs en detaljplan i Hattorp.

När planen antogs fanns redan bostäder med svarta tak i planområdet. I planområdet har därefter ett stort antal lov beviljats för byggnader som inte har röda tak, med hänvisning till de redan befintliga byggnaderna. Planbestämmelsen och dess syfte bedöms därför inte längre vara relevant i det aktuella planområdet.

Planförslaget innebär att nuvarande utformningsbestämmelse om röda tak tas bort.

Vad händer just nu?

Detaljplaneändringen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2023-04-27 §57.

Det justerade protokollet anslogs på kommunens anslagstavla 20223-05-03.

Protokollsutdrag Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Den som senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts har möjlighet att överklaga beslutet senast tre veckor efter att protokollet anslagits, d.v.s. senast 2023-05-24.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 388.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 174.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 193.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen. Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen i Växjö, men skickas eller lämnas till;

Mjölby kommun

595 80 Mjölby

e-postadress: samhallsbyggnad@mjolby.se

Besöksadress: Burensköldsvägen 11, Mjölby

 

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen.

 

Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor från det att justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Överklagandet ska ske skriftligen.

 

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer/ärendenummer. Skriv varför du tycker att kommunens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du kan även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt.

 

Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna fastighetsbeteckning på den berörda fastigheten du äger. Underteckna skrivelsen. Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska då också bifogas.

Har du frågor kan du vända dig till Stadsbyggnadskontoret,
tel 010 – 234 50 00, alternativt, e-postadress: samhallsbyggnad@mjolby.se

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i antagandeskedet.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?