Mjölby kommun, länk till startsidan

Nybyggnadskarta

I samband med bygglovansökan krävs alltid situationsplan. Inom detaljplanelagda områden ska situationsplanen alltid baseras på en aktuell nybyggnadskarta.

När behövs en nybyggnadskarta?

I samband med bygglovansökan krävs alltid situationsplan. Inom detaljplanelagda områden ska situationsplanen alltid baseras på en aktuell nybyggnadskarta. Att situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta kan även krävas i andra fall till exempel om bygglovet avser byggnation utanför detaljplan men med anslutning till kommunalt VA eller vid byggnation nära fastighetsgräns.

Bygglovenheten beslutar om nybyggnadskarta krävs, vi hjälper dig om du har frågor om vilken typ av kartunderlag som du behöver för din situationsplan.

Vi använder tre typer av kartor för bygglovansökan.

Nybyggnadskarta:

Karta upprättas för ny- och tillbyggnad som ska anslutas till VA-nätet inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Granskning och mätning utförs i fält.

Förenklad nybyggnadskarta:

Upprättas då ny- och tillbyggnad inte skall VA-anslutas. Granskning och mätning utförs i fält.

Utdrag ur primärkartan/fastighetskartan:

Upprättas vid enklare tillbyggnad så som uterum, murar, plank mm. Vid mindre nybyggnader och tillbyggnader utanför detaljplanelagt område kan även dessa karttyper användas. Granskning och mätning utförs i fält.

Nybyggnadskartans innehåll

Nybyggnadskartan är en aktuell karta över en fastighet och den redovisar gränser och byggrätten enligt den gällande detaljplanen.
Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av:

  • fastighetens exakta mått och läge redovisade med fastighetsgränser och gränspunkter
  • gällande planer, byggnadsreglerande bestämmelser och officialrättigheter för aktuell fastighet t ex planbestämmelser, strandskydd, fornlämningar, servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggningar
  • befintliga byggnadsverk
  • markhöjdskillnader redovisade med fem stycken markhöjdpunkter
  • vägar, gator och gatuhöjder (befintliga och/eller projekterade)
  • markanordningar till exempel staket och stödmur
  • anslutningspunkter för vatten och avlopp (dagvatten, spillvatten), redovisade med höjd och dimension för anslutande förbindelsepunkt
  • angränsande fastigheter och deras byggnaders höjd (färdigt golv).

Så beställer du en nybyggnadskarta

Beställningen görs antingen till bygglovenheten i samband med konsultation i aktuellt ärende eller direkt till kart -och mätningsenheten via vårt beställningsformulär.

Beställ karta

Kontakt

Byggnadskontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?