Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett ekipage med travhäst och jockey.

UPPLEVA & GÖRA

Kulturstipendium

Varje år finns det möjlighet att söka Mjölby kommuns kulturstipendium. Stipendiet på 15 000 kronor delas ut i samband med firandet av Sveriges Nationaldag. 

Kriterier för Mjölby kommuns kulturstipendium

Ändamål/syfte

Mjölby kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person, grupp eller organisation, dock ej kommunal verksamhet. Kulturstipendiet är avsett att uppmärksamma och uppmuntra hög konstnärlig kvalitet inom dans, teater, litteratur, konsthantverk, musik, bildkonst, film, foto, bildningsverksamhet, hembygdsvård och därmed jämförbara områden av kulturell karaktär.
Syftet ska vara att stödja och stimulera kulturlivet i Mjölby kommun.

Villkor

  1. Stipendiaterna ska vara mantalsskrivna i Mjölby kommun, organisation ska vara verksam i kommunen, och dessutom haft en betydande del av sin verksamhet förlagd till kommunen.

  2. Ansökan/förslag ska innehålla en presentation, meritförteckning samt motivering.

  3. Person/organisation som fått kulturstipendium av Mjölby kommun inom ett konstområde kan inte tilldelas nytt stipendium inom samma område.

Riktlinjer

Vem eller vilka som tilldelas stipendium beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kan utse annan stipendiat än sökande eller föreslagen.

Stipendiet kan vid varje utdelningstillfälle tilldelas en eller flera stipendiater. Stipendiet kan maximalt delas på två mottagare.

Kultur- och fritidsnämnden ska kortfattat motivera sitt val av stipendiat/stipendiater. Nämnden ska ha ett mångfaldsperspektiv vid urval.

Kulturstipendiet ska utlysas på kommunens digitala anslagstavlor, senast en månad före ansökningstidens utgång.

Utdelning av stipendiet sker vid den tidpunkt kultur- och fritidsnämnden finner lämplig.

Ansökan kan göras efter att vi utlyst stipendiet vilket görs under mars månad.

Ansökan skickas till:

Mjölby kommun
kultur- och fritidsförvaltningen
595 80 Mjölby

Eller via e-post: kulturofritid@mjolby.se


Kriterierna till Mjölby kommuns kulturstipendium antogs av kultur- och fritidsnämden den
2 november 2015, § 45.

Tidigare kulturstipendiater i Mjölby kommun!