Buller

Buller definieras som allt oönskat ljud. Uppfattningen av vad som är buller varierar från person till person. Vägtrafik och tåg är de vanligaste bullerkällorna. Andra vanliga källor är industrier, fläkt- och kylanläggningar, skjutbanor och motorsportbanor.

Fakta

  • Bullernivån eller ljudtrycksnivån anges i decibel (dB).
  • Ljudnivåmätningar görs ofta med ett slags filter för att efterlikna människoörats känslighet (A-filter). Den uppmätta ljudnivån anges då i dB(A).
  • En fördubbling av ljudtrycksnivån innebär en ökning med 3 dB.
  • För att vi ska uppleva att ljudstyrkan fördubblas krävs en ökning av ljudtrycksnivån med 10 dB.
  • Smärtgränsen ligger vid 130-140 dB(A).
  • Ett ljuds frekvens (svängningar per sekund) mäts i enheten Hertz (Hz). Hörbara ljud ligger inom intervallet 20 - 20 000 Hz.
  • Med lågfrekvent ljud avses ljud mellan 20 - 200 Hz.
  • Med ekvivalent ljudnivå menas medeljudnivå under en viss tid. De flesta riktvärden anges i ekvivalent ljudnivå som för t ex trafik- och industribuller.
  • Med maximal ljudnivå menas den högsta momentana ljudnivån från en enskild bullerhändelse. För skjutbanor och motorsportbanor gäller riktvärden för maximal ljudnivå.

Om du störs av buller

Om du kan identifiera varifrån bullret kommer bör du i första hand kontakta den som är ansvarig för bullerkällan. Om du störs av vägbuller vänder du dig till väghållaren (Service- och teknikförvaltningen eller Trafikverket). Om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Trafikverket. Om du störs av buller från en industri kontaktar du industrin som orsakar bullerstörningen. Försök att noggrant beskriva bullret samt hur du besväras för att den som är ansvarig eftersom det blir lättare att lokalisera bullerkällan. Får du inte gehör hos den du klagar på kan du kontakta miljökontoret.

Buller från byggplatser 

Naturvårdsverket har i allmänna råd (NFS 2004:15) angivit riktvärden för acceptabla ljudnivåer från byggplatser. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den individuella bedömning som görs i varje enskilt fall. Byggbuller bör enligt råden begränsas så långt det är praktiskt möjligt. 

Ljudnivån ska beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår. Det kan till exempel vara under en byggaktivitet som bullrar (så som pålning, spontning, borrning). För verksamhet som pågår under högst två månader tillåts 5 dBA högre värden.

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, accepteras upp till 10 dBA högre nivåer. Detta gäller dock inte kvälls- och nattetid.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller från industri

Buller från industrier kan komma från till exempel fasta installationer så som fläktar, kompressorer eller från transporter inom industriområdet. När det gäller industribuller är det vanligt att det är flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs för att minska störningarna. Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning och riktvärden för bedömning av buller från industrier.

Bullernivåer

Områdesanvändning

Dag kl 06-18

Kväll kl 18-22 (sön och helg kl 06-18)

Natt kl 22-06

Bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler

50 dBA

45 dBA

40 dBA


Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se


Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad