Spridning av bekämpningsmedel

Om du sprider ett växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Sprider du en biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till ska du skriftligen underrätta miljökontoret om spridningen.

Bekämpningsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd måste sökas innan yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel på följande platser:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • mycket genomsläppliga ytor
 • vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material 

Ansökan ska lämnas in till miljönämnden i god tid (minst sex veckor innan spridning). Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel

Anmälan krävs för yrkesmässig spridning på:

 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva (konkurrenskraftiga) främmande arter
 • banvall
 • övriga områden där allmänheten får färdas fritt och som är större än 1000 kvadratmeter (åkermark undantaget)

Anmälan ska lämnas in till miljönämnden i god tid (minst fyra veckor innan spridning). Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Undantag

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Ett exempel är när spridning av växtskyddsmedel är så begränsad i sin omfattning att det handlar om en punktbehandling som inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön. Prata med miljökontoret om du tror att ett tillstånd eller anmälan inte behövs.

Integrerat växtskydd

Du som använder växtskyddsmedel ska ha ett genomtänkt arbete med ditt växtskydd. I korthet ska du på gårdsnivå ha en plan för att förebygga med skadegörare och ogräs, följa utvecklingen av ogräs och skadegörare, behovsanpassa bekämpningen och följa upp utförda behandlingar. Mer information om integrerat växtskydd hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Behörighet och krav på dokumentation

Alla godkända växtskyddsmedel delas in i behörighetsklasser, klass 1, 2 eller 3. Växtskyddsmedel i klass 1 och 2 med bokstavsbeteckning L får bara användas yrkesmässigt och det krävs användningstillstånd och utbildning. Växtskyddsmedel i klass 3 får användas av var och en.

Vid yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel i klass 1 och 2 ska dokumentation föras.

Vid spridning av växtskyddsmedel finns två olika typer av skyddsavstånd att ta hänsyn till: fasta och anpassade skyddsavtånd. Det finns även reglerat vilka skyddsavstånd som gäller vid påfyllning och rengöring av sprututrustningen.

Funktionstest av spruta

Efter den 26 november 2016 ska alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan måste den vara funktionstestad. Beslut om godkännande gäller i tre år från funktionstesttillfället.

Biocidprodukter

För samtliga biocidprodukter gäller att spridning ska göras på ett sådant sätt att inte människors hälsa eller miljön skadas. Om du ska sprida en biocidprodukt (undantag för nematoder, insekter eller spindeldjur) på en plats som allmänheten har tillträde till måste du skriftligen underrätta miljökontoret om bekämpningen. Information gällande bekämpningen ska lämnas till allmänheten på väl synliga anslag. Vid spridning av biocidprodukter ska dokumentation föras.

Blanketter

Anmälan/Ansökan om spridning av bekämpningsmedel. Pdf, 506 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Pdf, 794 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar


Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Greppa Växtskyddet
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Säkert växtskydd  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se


Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad