Naturområden och naturreservat

Svanshalls äng

Naturreservat är ett sätt att skydda värdefull natur. Andra sätt är nationalparker (stora områden), biotopskydd (små områden) och naturminnen (enstaka objekt oftast ett gammalt träd). I naturreservaten finns informationsskyltar, anvisade parkeringplatser och ofta markerade vandringsleder. I naturreservaten finns också regler för att skydda djur och växter. Läs informationsskyltarna så vet du vad som gäller för just det naturreservat du besöker.

I Mjölby kommun finns härliga naturreservat, vackra parker, skojiga lekplatser och kolonilotter för egen odling. Om du vill lära dig mer om växter och djur kan du gå med på en naturguidning.

Naturguidningar Öppnas i nytt fönster.

Fridlysta växter

När en växt är fridlyst är är det förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta upp eller skada ett vilt, levande exemplar. Det är också förbjudet att ta bort eller skada frön.

Bland växter som finns i Mjölby kommun är till exempel alla orkideér, backsippa och luddvedel fridlysta. Blåsippa, gullviva och lummerväxter får man inte plocka eller på annat sätt insamla för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Information om växter på Länsstyrelsen Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogssjöområdet

Skogssjöområdet är ett populärt friluftsområde. Här finns bland annat möjlighet till bad, camping och fiske.

Bildningarna från inlandsisen är ovanligt mäktiga och ett nät av höga och branta åsar kan ge dig en utmaning i något av motionsspåren. På "Pilosa-åsen" växer bland annat den mycket ovanliga växten luddvedel.

Skogssjönområdets naturreservat är hittills det enda naturreservat som förvaltas av Mjölby kommun. Övriga naturreservat i kommunen förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland om Skogssjöområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Marstad

I slättlandskapet strax utanför Skänninge ligger Marstad. Det flacka åkerlandskapet består av mjukt rundade kullar i anslutning till Marstadsjön. Tack vare den kalkrika jordmånen finns den speciella naturtypen kalkkärr här.

Länsstyrelsen Östergötland om Marstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solberga

Svartån rinner genom Solbergas lummiga och vackra ekhagar. På de pampiga och gamla ekarna pågår livet i en egen liten värld av organismer. En gammal ek kan vara värd för uppemot 1000 olika arter. I Solbergas ekar finns bland annat den sällsynta och stora skalbaggen läderbagge.

Länsstyrelsen Östergötland om Solberga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stora Haddebo

Ett besök i Stora Haddebos naturreservat bjuder på upplevelser av orördhet och tystnad. I den gamla blåbärsgranskogen är djurlivet rikt. Här finns till exempel gott om skogsfågel och chansen att få se älg är stor.

Länsstyrelsen Östergötland om Stora Haddebo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stämma

Under flera hundra år har markerna i Stämma formats av våra förfäders jordbruk och betande boskap. Om våren ropar göken och mellan stenar och resliga enar färgas hagarna av "Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol..."

Länsstyrelsen Östergötland om Stämma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tåkern

Tåkern rankas som Nordeuropas förnämsta fågelsjö. Under årens lopp har drygt 270 fågelarter setts vid sjön. Vid de fyra besöksområdena; Glänås, Väversunda, Hov och Svälinge finns fågeltorn, information, fikabord och torrdass. Här kan du komma fågellivet och de blomsterrika strandängarna nära.

Länsstyrelsen Östergötland om Tåkern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ullebergsskogen

I kommunens södra delar, på gränsen till Linköpings kommun, ligger Ullebergsskogens naturreservat. Växt- och djurlivet i den naturskogsartade gammelskogen är mycket rikt. Här växer till exempel den lilla orkidén knärot och i skogens luckor täcker den späda örten linnea nästan marken helt.

Länsstyrelsen Östergötland om Ullebergsskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Hargs Lövskogar

Västra Hargs lövskogar är ett av länets större mer eller mindre sammanhängande lövskogsområden. I södra delen av området finns även en liten fågelsjö, Aren. Området utgörs av lundartade lövskogar med ett stort inslag av ädla lövträd. I området finns ett relativt stort inslag av gamla ihåliga träd (främst asp) och död ved. Reservatet innehåller också naturbetesmarker med gamla ekar och värdefull flora.

Länsstyrelsen Östergötland om Västra Hargs Lövskogar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åsabackarna

På Åsabackarna har inlandsisen gjort tydliga avtryck med imponerande åsar, moränbackar och dödisgropar. På de välbetade kullarna växer en mycket artrik och speciell flora. I norra delen av reservatet sluter sig skogen och där kalkrikt källvatten tränger fram har säregna kalkkärr bildats.

Länsstyrelsen Östergötlands Åsabackarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Örbacken

I Örbacken flödar klart och kalkrikt vatten fram i små bäckar och bildar ett mycket värdefullt kalkkärr. Under maj till juli är blomsterprakten som störst. Då kan du bekanta dig med ett flertal vackra och märkliga orkidéer samt andra ovanliga växter.

Länsstyrelsen Östergötlands om Örbacken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Service- och teknikförvaltningen
Telefon: 010-234 50 00
tekniska@mjolby.se

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

Senast publicerad