Cisterner

Nedanstående krav och rekommendationer bygger på Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)

Installation av cistern

Vid installation av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska du informera miljökontoret. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Kravet på skriftlig information gäller för följande installationer:

  • Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Observera att ytterligare reglering i vattenskyddsföreskrifter kan förekomma.
  • Cisterner utanför vattenskyddsområde som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Tillstånd

För viss hantering av brandfarlig vara behövs även tillstånd, vilket söks hos räddningstjänsten.

Räddningstjänstens sida om brandfarlig och explosiv vara

Kontroll av cisternen

Kopia på utförda kontroller ska skickas in till miljökontoret.

Cistern som tas ur bruk

Du ska informera miljökontoret om cistern som tagits ur bruk.

Cistern och rörledning som omfattas av föreskriften och som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern i mark bör tas upp i samband med att den tas ur bruk. Om den är otillgänglig eller svårborttagen, så ska den tömmas, rengöras och sandfyllas. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera miljökontoret om föroreningen.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområden. Ytterligare krav kan även framgå av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde. Cisterner inom vattenskyddsområde ska vara invallade. De ska även förses med skylt vid påfyllningsanordningen som upplyser om att man befinner sig inom vattenskyddsområde.

Avgift

Vissa ärenden gällande cisterner är avgiftsbelagda. För information om avgifter kontakta miljökontoret.

Blanketter

Information om installation av cistern vid förvaring av brandfarlig vätska Pdf, 504 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om cistern som tagits ur bruk Pdf, 479 kB.


Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad