Häst

Hästhållning ska ordnas så att både du, hästen och personer i omgivningen mår bra. Det är viktigt att du tar hänsyn till grannar och vidtar de åtgärder som behövs för att de inte ska störas.

Visa hänsyn

Om man bor på landet får man till viss del anpassa sig efter att djur finns i närheten, men det finns mycket en hästägare kan göra för att minska eventuella störningar för grannar:

 • Bygg ditt stall så att goda avstånd hålls till grannar. Det är också viktigt när du planerar var du placerar din gödselvårdsanläggning.
 • Lämna skyddsavstånd mellan hagar och grannens tomt.
 • Lägg inte hagar nära vattentäkter.
 • Hagarna bör vara så stora att grästäcket till största del hålls oskadat.
 • Ridbanor bör läggas så att damm inte blåser in till grannen.
 • Visa hänsyn när du rider eller kör, du får aldrig störa eller förstöra.

Gödselhantering

En tät och läckagefri yta för lagring av stallgödsel ska finnas om du har fler än två respektive tio hästar, beroende på var du bor. Fler än två hästar gäller i hela Mjölby kommun. I hela Boxholms kommun gäller fler än tio hästar.

Oavsett antal hästar ska du alltid hantera gödseln så att inte miljön eller människors hälsa tar skada. Det innebär att du behöver ordna en lagringsplats som det inte läcker gödselvatten ifrån. Det är särskilt viktigt att inte lagra gödsel nära vattentäkter eller vattendrag.

När behövs tillstånd?

Tillstånd enligt miljöbalken behövs bara om du vill ha häst inom detaljplanelagt område. Tillstånd söks på blankett och hanteras av miljönämnden. Du kan även behöva tillstånd enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 010-223 50 00 (växel).

Begrava häst hemma

Om din häst gått bort eller om du planerar att avliva din häst och vill begrava den hemma på gården, ska du kontakta miljökontoret för samråd. Miljönämnden ska godta platsen för nedgrävningen.

Att tänka på vid val av plats för nedgrävningen:

 • Markägaren ska samtycka till nedgrävningen.
 • Avstånd till boningshus, vattendrag och dricksvatten bör vara 100-200 meter.
 • Avstånd till gropens botten och högsta grundvatten eller berggrund bör vara minst en meter.
 • Platsen bör vara torr och solig.
 • Jordarten på platsen bör lämpligen vara genomsläpplig. Hästkroppen bör kunna täckas av minst 1-1,5 meter jord och bör bilda en upphöjning, så att vatten inte ansamlas. Några stenar kan gärna läggas ovanpå.
 • En grop för en medelstor häst behöver vara cirka 2-3 meter bred och 2,5 meter djup.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad