Riktlinjer och gränsvärden för spillvatten

Kommunens avloppsreningsverk är byggda för att ta emot spillvatten från hushåll. Spillvatten från exempelvis industrier, tandläkare och restauranger, kan tas emot om det är av hushållsliknande karaktär.

Framsidan av rapporten Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Spillvatten som inte uppfyller kraven på hushållsliknande karaktär kan i vissa fall renas så att det uppfyller kraven och därmed kan släppas till spillvattennätet. Bedömningen om ett spillvatten kan antas ha hushållsliknande karaktär görs från fall till fall.

Av Mjölby kommuns ABVA framgår att "Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten". Som stöd för vidare bedömning tillämpas i Mjölby kommun "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Pdf, 6 MB." som är framtagna av huvudmännen för VA-verksamheterna i Eskilstuna och Strängnäs, Gästrike Vatten (Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby, Östhammar), Karlstad, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro, i december 2017.

Begränsningsvärden

Nedan presenteras gällande begränsningsvärden enligt riktlinjerna. Analysera avloppsvattnet om det finns anledning att tro att det inte håller samma kvalitet som hushållsavloppsvatten. Service- och teknikförvaltningen kan även begära detta av dig som äger en fastighet eller bedriver en verksamhet om det finns misstankar om avvikande avloppsvattenkvalitet.

Provtagningsinstruktioner Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster.

Tabell 1


Begränsningsvärden för parametrar som kan skada dag- eller spillvattennätet. Momentanvärdena bör inte överskridas ens under kort tid.

Parameter

Begränsningsvärde

Olägenhet

pH

6,5-11

Korrosionsskador

Temp

45°C

Skador på plaströr och packningar

Klorid

2500 mg/l

Korrosionsskador

Sulfat

400 mg/l

Korrosionsskador

Sulfid

1 mg/l

Korrosionsskador och lukt

Konduktivitet

500 mS/m

Korrosionsskador

Magnesium

300 mg/l

Korrosionsskador

Ammoniumkväve

50 mg/l

Korrosionsskador

Cyanid

0,5 mg/l

gasbildning, cyanväte

Fri cyanid

0,1 mg/l

gasbildning, cyanväte

Fett

Vid mer än obetydliga mängder

Igensättning

 

Tabell 2

Begränsningsvärden för parametrar som kan försämra reningsprocesser och slamkvalitet vid utsläpp till spillvattennätet. Överskrids tabellens varningsvärden medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder.

Parameter

Begränsningsvärde

Bly, Pb

25 µg/l

Kadmium, Cd

0,15 µg/l

Koppar, Cu

200 µg/l

Krom, Cr

25 µg/l

Kvicksilver, Hg

0,15 µg/l

Nickel, Ni

25 µg/l

Silver, Ag

10 µg/l

Zink, Zn

200 µg/l

Oljeindex

50 µg/l

Nitrifikationshämning

20% hämning

Även små förändringar kan ge stor påverkan

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Med enkla medel kan man ofta påverka sina utsläpp till avloppsledningsnätet till det bättre. Bland annat kan man se över rutiner för exempelvis städ och rengöring, så som att föra dialog med eventuellt städbolag om hur och när städning går till, se över möjligheten för torrstädning och välja miljövänliga rengöringsprodukter.

För dig som hanterar fett eller olja i verksamheten, följ kommunens riktlinjer för installation av avskiljaren. Se över att avskiljaren är korrekt dimensionerad, fungerar som den ska genom en funktionsbesiktning och kontrollera att överfyllnadslarmet är aktiverat. Se även till att rengöringsmedlen som används är kompatibla med avskiljaren.

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna.

På deras hemsida finns information om miljögifter och andra olämpliga ämnen och hur de kan skada både avloppssystemet och vattenmiljön. Här finns även information och tips på hur man kan undvika att dessa ämnen hamnar i avloppet.

Till exempel deras publikation P95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Publikationen är inriktad mot ett antal olika branscher och vilka krav som kan ställas på avloppsvattnet från dessa. Samtidigt ges råd till anslutna verksamheter och kunskap om vilka krav huvudmannen kan ställa vid utsläpp av avloppsvatten.

Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din verksamhet påverkar kommunens avloppsreningsverk

Riksdagen om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljöingenjör

Katja Larsson
Telefon: 010- 234 50 94

katja.larsson@mjolby.se

Senast publicerad