Vad gör personligt ombud?

Ett personligt ombud ska:

 • identifiera och formulerar den enskildes behov av vård, stöd och service i samspel med denne,
 • bistå den enskilde och företräda denne inför myndigheter,
 • verka för att vård, stöd och service ges den enskildes utifrån dennes önskemål, behov och lagliga rättigheter och
 • verka för att vård, stöd och service samordnas.

Ombudet kan till exempel hjälpa till med:

 • kontakter med vården; läkare och distriktssköterska,
 • kontakter med socialtjänsten, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten, överförmyndaren, arbetsförmedlingen eller andra myndigheter,
 • kontakter med bostadsbolag eller andra viktiga instanser och
 • att skriva ansökan om stöd från samhället, till exempel om kontaktperson eller god man.

Personliga ombud kan inte:

 • besluta om insatser (myndighetsutövning)
 • ta över huvudmännens ansvar för samordning av insatser från olika myndigheter (men väl verka för att ansvariga huvudmän samordnar sina insatser)
 • svara för behandling eller annan vårdinsats som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvars- och uppgiftsfördelning

De personliga ombudens arbetsuppgifter tangerar/överlappar ansvar och uppgifter som andra yrkeskategorier har för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det gäller till exempel god man/förvaltare och stödperson utsedd av patientnämnden i samband med tvångsvård.

Risken för dubbelarbete och oklar ansvars- och uppgiftsfördelning måste uppmärksammas noga i varje enskilt fall så att samordningen av de olika insatserna blir tydlig. Personliga ombud ska inte ersätta det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent.

Attityder och förhållningssätt

De personliga ombudens roll och arbetsuppgifter skiljer sig  från andra yrkeskategoriers och bygger mycket på att renodlat tillämpa vissa principer och förhållningssätt, som till exempel:

 • att den enskilde personen bestämmer själv — ombudet ska stödja den enskilde med resurser för att nå egna mål

 • hålla personkontinuitet — samma ombud över tid

 • vara långsiktig, ha tålamod — en "grundbult" för att nå resultat i arbetet med den enskilde personen

 • skapa en nära relation — lära känna den enskilde personen och etablera en förtroendefull relation innan mål kan formuleras och förändring påbörjas

 • att arbeta i den enskilde personens naturliga miljöer, bland annat genom hembesök och  

 • att arbeta flexibelt i nuet — den enskilde personens unika behov och just nu aktuella funktionsnivå och hälsotillstånd är utgångspunkt för allt arbete.

Identifiera systemfel och brister i samhället

Personligt ombud verkar för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp, ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att de personliga ombuden identifierar systemfel och brister i samhället som påverkar gruppen negativt.

Senast publicerad