Byggnadskontoret

Byggnadskontoret lyder under byggnads- och räddningsnämnden. Kontoret arbetar med plan- och byggväsendet enligt plan- och bygglagen. Arbetet omfattar till exempel mätningsverksamhet, kartframställning, bygglov, bygginspektion och förvaltning av kommunens gemensamma geografiska informationssystem (GIS).

Kontakt

Stadsbyggnadschef

Jimmy Johansson

Telefon: 010-234 51 80
byggnad@mjolby.se


Administrativ Handläggare

Annika Jansson

Telefon: 010-234 51 81
byggnad@mjolby.se


Nämndsekreterare

Anna (Anne-Charlotte) Selvin

Telefon: 010-234 51 87
byggnad@mjolby.se

Bygginspektion/Bygglovenheten

Bygglovenheten handlägger och beslutar i ärenden om lov och förhandsförfrågningar med tonvikt på lokalisering, utformning och överensstämmelse med översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och bygglagsstiftning.

I arbetsuppgifterna ingår även att ge råd och upplysningar till allmänheten. Enheten ansvarar också för ärendebevakningar och utredningar i anslutning till bebyggelseplanering.

Bygginspektion handlägger bygg- och rivningsanmälningar vad avser byggsamråd och beslut om kvalitetsansvarig, kontrollplan och slutbevis. 

Dessutom utövar man tillsyn och kontroll av bygg- och rivningsarbeten och övervakar att byggnadsägare fullgör sina skyldigheter att  kontrollera ventilationssystem (OVK).

Ett annat ansvarsområde är skyddsrumsbyggandet i kommunen och besiktningar av befintliga skyddsrum. Bygginspektionen övervakar även att fastighetsägare kontrollera hissar och lämnar råd och upplysningar i byggnadstekniska frågor.

GIS-enheten

GIS är en förkortning av Geografiskt InformationsSystem.

GIS är ett system för att hantera information om objekt och företeelser som är knutna till en bestämd plats eller ett område. Det mesta av den information som hanteras i en kommun, har en geografisk anknytning. Med GIS blir det lättare att få reda på och sammanställa geografiska fakta.

GIS-enheten arbetar med att införa GIS i de kommunala verksamheterna. Det ska bli ett hjälpmedel för handläggare på alla förvaltningar som använder geografisk information. Det kommer att effektivisera utbyte av information såväl inom kommunen som med andra myndigheter.

GIS kan även användas för att sprida information till medborgarna via kommunens hemsida, till exempel om turistobjekt, kommunikationer, planbestämmelser eller planerade bostadsområden.

Kontakt

GIS-samordnare

Fredrik Hellqvist

Telefon: 010-234 51 82

fredrik.hellqvist@mjolby.se

byggnad@mjolby.se

Kartenheten

Kartenheten arbetar med mätningsenhetens mätresultat, fram till färdig baskarta och ansvarar för namn- och adressättning i kommunen.

Ur baskartan framställs de kartor som behövs i den kommunala verksamheten, till exempel grundkarta, nybyggnadskarta, adresskarta och turistkarta.

Kartenheten har ansvaret för namn- och adressättningen i kommunen.  Vid fastighetsbildning inom detaljplanelagt område, svarar enheten för det fastighetsrättsliga arbetet som uppdrag åt lantmäterimyndigheten.

Kartenheten gör även fastighetsrättsliga utredningar åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare.

Kontakt

Kart- och GIS-ingenjör

Sara Rydberg

Telefon: 010-234 51 77

sara.rydberg@mjolby.se


Karttekniker

Anna Vasianovych

Telefon: 010-234 51 19

anna.vasianovych@mjolby.se

Mätningsenheten

Mätningsenheten svarar för fält- och mätningsarbeten vid upprättande och underhåll av kommunens stomnät.

Vidare utförs mätningsarbeten som behövs vid framställning av kartor i samband med plan- och byggprocessen och vid fastighetsbildningsförberedelser åt lantmäterimyndigheten.

Mätningsenheten utför även mätningsuppdrag (utstakningar, kontrollmätningar och liknande) åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare. 

Kontakt

Mätningstekniker

Ingemar Johansson

Telefon: 073-060 27 19

ingemar.johansson@mjolby.se


Samuel Asp
Telefon: 072-504 66 54

samuel.asp@mjolby.se


Joseph Östfeldt
Telefon: 073-060 27 18

joseph.ostfeldt@mjolby.se

byggnad@mjolby.se


Planenheten

Planenheten  upprättar fysiska planer som styr byggande och annan mark- och vattenanvändning. Enhetens upprättar översiktsplaner och detaljplaner enligt Plan- och bygglagen.

Genom planläggning garanteras olika intressenters insyn och inflytande och kommunen får ett bättre beslutsunderlag.

Den samlade bedömningen av markens och vattnets användning, som görs i en detaljplan, ger också ramar för framtida bygglovärenden. Inriktning bereds genom översiktliga planer och program.

Kontakt

Byggnadskontorets funktionsbrevlåda

byggnad@mjolby.se


Planarkitekter 

Jonas Loiske

Telefon: 010-234 51 90

jonas.loiske@mjolby.se

Magnus Hultegård

Telefon: 010-234 51 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Caroline Gyllemark 

Telefon: 010-234 59 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Johannes Böhm

Telefon: 010-234 59 73

johannes.bohm@mjolby.se


Maria Högberg

Telefon: 010-234 64 21

maria.hogberg@mjolby.se


Marika Tano (föräldraledig)

Telefon: 010-234 59 62

marika.tano@mjolby.se


Anna Lennartsson (föräldraledig)

Telefon: 010-234 50 62

anna.lennartsson@mjolby.se