Byggnadskontoret

Byggnadskontoret lyder under byggnads- och räddningsnämnden. Kontoret arbetar med plan- och byggväsendet enligt plan- och bygglagen. Arbetet omfattar till exempel mätningsverksamhet, kartframställning, bygglov, bygginspektion och förvaltning av kommunens gemensamma geografiska informationssystem (GIS).

Kontakt

Stadsbyggnadschef

Jimmy Johansson

Telefon: 010-234 51 80
byggnad@mjolby.se


Administrativ Handläggare

Annika Jansson

Telefon: 010-234 51 81
byggnad@mjolby.se


Nämndsekreterare

Anna (Anne-Charlotte) Selvin

Telefon: 010-234 51 87
byggnad@mjolby.se

Bygglovenheten

Bygglovenheten handlägger och beslutar i ärenden om bygg- mark och rivningslov, anmälan, förhandsförfrågningar och strandskydd. Man genomför bygg- och tekniskt samråd, beslut om kontrollansvarig, godkänner kontrollplan och lämnar slutbesked. Andra ansvarområden är tillsyn av bygg- och rivningsarbeten och tillsyn över att fastighetsägare sköter sina kontroller av ventilationssystem och hissar

GIS-enheten

GIS är en förkortning av Geografiskt Informations System. GIS används för att inhämta, analysera och visualisera information. Systemen är datorbaserade och länkar kartor till information i ett vist geografiskt läge.

Kontakt

GIS-samordnare

Fredrik Hellqvist

Telefon: 010-234 51 82

fredrik.hellqvist@mjolby.se

byggnad@mjolby.se

Kart- och mätenheten

Kart- och mätenheten ansvarar för att underhålla kommunens baskarta, framställa kartor som behövs i den kommunala verksamheten, för bygglov och för detaljplaner genom fält- och mätningsarbete samt kartering. Enheten utför mätningsuppdrag åt kommunala förvaltningar och externa beställare. Enheten ansvarar även för namn- och adressättning samt för lägenhetsregistret inom kommunen och handlägger fastighetsrättsligt arbete.

Kontakt

Kart- och GIS-ingenjör

Sara Rydberg

Telefon: 010-234 51 77

sara.rydberg@mjolby.se


Karttekniker

Anna Vasianovych

Telefon: 010-234 51 19

anna.vasianovych@mjolby.se

 

Mätningstekniker

Ingemar Johansson

Telefon: 073-060 27 19

ingemar.johansson@mjolby.se


Samuel Asp
Telefon: 072-504 66 54

samuel.asp@mjolby.se


Joseph Östfeldt
Telefon: 073-060 27 18

joseph.ostfeldt@mjolby.se

byggnad@mjolby.se


Planenheten

Planenheten upprättar fysiska planer som styr byggande och annan mark- och vattenanvändning i kommunen. Enheten upprättar översiktsplaner som är vägledande och detaljplaner som är styrande..

Kontakt

Byggnadskontorets funktionsbrevlåda

byggnad@mjolby.se


Planarkitekter 

Jonas Loiske

Telefon: 010-234 51 90

jonas.loiske@mjolby.se

Magnus Hultegård

Telefon: 010-234 51 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Caroline Gyllemark 

Telefon: 010-234 59 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Maria Högberg

Telefon: 010-234 64 21

maria.hogberg@mjolby.se


Marika Tano 

Telefon: 010-234 59 62

marika.tano@mjolby.se


Anna Lennartsson 

Telefon: 010-234 50 62

anna.lennartsson@mjolby.se

Senast publicerad