Ändring av detaljplaner solceller Mantorp och Mjölby

Översiktskarta över berörda planområden i Mantorp

Översiktskarta över berörda planområden i Mantorp

Översiktskarta över berörda planområden i Mjölby

Översiktskarta över berörda planområden i Mjölby

Planändringen görs för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanernas bestämmelser om röda tak.

Bakgrund

Byggnads- och räddningsnämnden avser att göra förändringar i nio detaljplaner för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanens bestämmelser om röda tak. Bakgrunden till detta är att det finns domstolsbeslut som pekar på att uppförandet av svarta solcellspaneler i områden med krav på röda tak är planstridiga.

I Mjölby berörs en detaljplan i Sörby och två detaljplaner i Lundbyområdet. I Mantorp berörs detaljplanen för norra delen av Vetaområdet samt detaljplanerna i Östra Olofstorp.

Planförslaget innebär att det dels införs en utformningsbestämmelse som tydliggör att solcellspaneler får anordnas om de följer kommunens utformningsriktlinjer, dels införs bygglovsplikt för dessa anläggningar i de aktuella planområdena.

Parallellt med planändringen tas riktlinjer fram som ska utgöra grund för kommunens bygglovsprövning. Syftet med riktlinjerna är att ge en förutsägbarhet för såväl fastighetsägare som kommunen, vilket ger en enklare och snabbare bygglovsprövning. Bygglovsprövningen kommer vara avgiftsbefriad men omfatta såväl framtida som befintliga anläggningar. Har du redan en anläggning kommer du bli ombedd att söka bygglov för din anläggning inom ett år från att planändringen fått laga kraft.

Samråd

Samråd om planförslaget pågår under perioden 18 november - 18 december 2022. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Synpunkter på planförslaget skickas in skriftligt till Byggnadskontoret via epost: byggnad@mjolby.se eller lämnas till medborgarservice i stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby. Synpunkter ska lämnas senast den 18 december 2022.

Hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Den som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 010 - 234 51 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 682 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utformning av solcellsanläggningar Pdf, 313 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse om samråd Pdf, 211 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad