Ändring av detaljplan för del av Hattorp

Infoga bild

Planändringen görs för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanens bestämmelser om röda tak.

Bakgrund

Byggnads- och räddningsnämnden avser att göra förändringar i nio detaljplaner för att säkerställa att montering av solcellspaneler inte strider mot detaljplanens bestämmelser om röda tak. Bakgrunden till detta är att det finns domstolsbeslut som pekar på att uppförandet av svarta solcellspaneler i områden med krav på röda tak är planstridiga.

I Skänninge berörs en detaljplan i Hattorp.

När planen antogs fanns redan bostäder med svarta tak i planområdet. I planområdet har därefter ett stort antal lov beviljats för byggnader som inte har röda tak, med hänvisning till de redan befintliga byggnaderna. Planbestämmelsen och dess syfte bedöms därför inte längre vara relevant i det aktuella planområdet.

Planförslaget innebär att nuvarande utformningsbestämmelse om röda tak tas bort.

Samråd

Samråd om planförslaget pågår under perioden 18 november - 18 december 2022. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Synpunkter på planförslaget skickas in skriftligt till Byggnadskontoret via epost: byggnad@mjolby.se eller lämnas till medborgarservice i stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby. Synpunkter ska lämnas senast den 18 december 2022.

Hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Den som inte framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 010 - 234 51 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 673 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för utformning av solcellsanläggningar Pdf, 313 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad