Detaljplan i Mjölby (Upphävande för Måndalens koloniområde)

Infoga bild

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att upphäva del av gällande detaljplan för att kunna upplåta mark till Måndalens koloniområdesförening.

Bakgrund

Förslaget innebär att en del av en äldre stadsplan från 1934 upphävs.

Syftet med upphävandet är att bekräfta förekomsten och utbredningen av Måndalens koloniområde som funnits på platsen under många decennier.

Delar av koloniområdet omfattas av stadsplanen från 1934. Området är där planlagt som allmän platsmark för planteringar m.m. Enligt gällande lagstiftning får inte allmän platsmark upplåtas stadigvarande till enskild. Mot bakgrund av att det bildats en förening för koloniområdet och avtal om arrende tecknats med föreningen föreslås att den berörda delen av gällande planen upphävs.

Då koloniområdet funnits på platsen under lång tid bedöms upphävandet inte innebära några faktiska förändringar i markanvändningen. Därmed bedöms upphävandet inte heller ha betydande intresse för allmänheten trots att allmän platsmark berörs.

Planen är i överensstämmelse med gällande översiktsplan, antagen 2011.

Upphävandet bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Samråd

Upphävandet sker genom en förenklad process, vilket innebär att samrådet är det enda skede då det är möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget är aktuellt för samråd under perioden 12 oktober – 10 november 2022. Under samrådstiden finns planhandlingarna tillgängliga i stadshusets entré.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 10 november 2022 till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se

Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Magnus Hultegård, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar - samråd

Underrättelse om samråd Pdf, 363 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta med planbeskrivning Pdf, 722 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad