Mjölby kommun

Nu planeras nästa etapp av Svartå strand

Första etappen av Svartå strand är snart slutförd och planeringen av nästa etapp är igång. Kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan för området södra Svartå strand.

I planförslaget föreslås cirka 700 nya bostäder, en förskola och centrumverksamheter. För att koppla ihop området med övriga Mjölby planeras även för nya gång- och cykelstråk och gator.

Samråd

Fram till den 17 oktober pågår ett samråd, där du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Du kan lämna dina synpunkter skriftligen till byggnadskontoret, 595 80 Mjölby, eller via e-post till byggnad@mjolby.se.

Ta del av handlingarna

Ta del av detaljplanen för del av Mjölby 40:7 m.fl (södra Svartå strand)

Under samrådstiden finns planhandlingarna även tillgängliga i stadshusets entré.

Illustration som visar planförslaget för södra Svartå strand.

Illustrationen visar den föreslagna detaljplanen för södra Svartå strand.

Kontakt

Ketil Kindestam

Exploateringsingenjör

Telefon: 010-234 51 34

ketil.kindestam@mjolby.se


Jonas Loiske

Planarkitekt

Telefon: 010-234 51 90

jonas.loiske@mjolby.se

Vatten och grönska i förgrunden. Flerfamiljshus i bakgrunden.

Publicerad