Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård.

BYGGA, BO & MILJÖ

Detaljplan för del av Mjölby 40:7 m.fl (Svartå strand)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Mjölby 40:7 m.fl (Svartå strand).

Planområdet rödskrafferat

 

Området ligger intill Svartån mellan Nygatan i norr och Järnvägsgatan i söder och Stambanan i öster. Planens syfte är att möjliggöra en ny stadsdel i centrala Mjölby med bostadskvarter, en förskola och centrumändamål inom befintligt lokstall. Planen syftar också till att skapa nya offentliga miljöer med parker och rekreationsstråk längs Svartån, samt skapa gena kopplingar till angränsande stadsdelar.

Detaljplanen är under framtagande och samråd planeras under hösten 2021. Arbetet utgår från den fördjupade översiktsplanen över Svartå strand som antogs 2012.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Jonas Loiske, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 90

e-post: jonas.loiske@mjolby.se