Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård.

BYGGA, BO & MILJÖ

Detaljplan för del av Mjölby 40:8 m.fl (Kvarnområdet och resecentrum)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Mjölby 40:8 m.fl (Kvarnområdet och resecentrum)

Planområdet rödskrafferat


Området ligger längs med Magasinsgatan mellan järnvägen, Kungsvägen och resecentrum. Planens syfte är att möjliggöra för kompletterande bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter samt en ny pendeltågsplattform på västra sidan av järnvägen. Planen syftar också till att göra området mer tillgängligt genom nya torg och omdaning av Magasinsgatan.

Arbetet utgår från den fördjupade översiktsplanen över Svartå strand som antogs 2012.

Detaljplanen är under framtagande och samråd planeras under hösten 2022.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Jonas Loiske, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 90

e-post: jonas.loiske@mjolby.se