Kamerabevakning

På en del platser i kommunen finns det övervakningskameror. Syftet med kamerabevakningen är att skapa trygghet och säkerhet samt att förebygga och klara upp brott.

All kamerabevakning sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning samt kamerabevakningslagen (2018:1200).

Rättslig grund

Bevakningsintresse för kommunen relateras till uppgift av allmänt intresse så som trygghetsskapande- och höjande åtgärder samt brottsförebyggande arbete. Ett annat intresse som kommunen väger in är allmänhetens integritetsintresse som i det här specifika området är starkt.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Vi följer gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, (till exempel polis) förutsatt att vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig. Det kan innebära, begäran om rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Integritet

Vid kamerabevakning ska alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset, vilket betyder att kommunen ska väga sina behov och intressen mot intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att kommunala fastigheter har haft problem med återkommande skadegörelse. När andra vidtagna åtgärder inte har gett avsedd effekt är kamerabevakning ett verktyg kommunen kan arbeta med.

Lagring av inspelningar

Inspelade bilder sparas inte längre än nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen och inte längre än senast vid utgången av den tillåtna bevarandetiden. Material som inte ska användas som bevis i brottsutredningen raderas automatiskt efter 3-30 dagar. Inspelat material som ska överlämnas till polis raderas snarast möjligt efter överlämnandet. Överföring till tredje land kommer inte att ske.

Det lagrade materialet hanteras endast av Mjölby kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som till exempel polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstemän inom kommunen.

Rätt till information

Kommunstyrelsen i Mjölby kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Den som blir registrerad har rätt till information, registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandling och att lämna klagomål.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

För klagomål på vår personuppgiftshantering har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd

En del av våra övervakade platser kräver tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten och en del av platserna är inte tillståndspliktiga.

Kungshögaskolan, Gymnasievägen 1, 595 34 Mjölby

Blåklintskolan, Mårtensgatan 12, 595 32 Mjölby

Vasaskolan, Lagmansgatan 12, 595 51 Mjölby

Gångtunneln Mjölby Resecentrum, Mjölby

Hulje återvinningscentral, Omlastarevägen 3B, 595 94 Mjölby

Industrigatan 3, 595 41 Mjölby

Vifolkaskolan, Skolvägen 3, 595 58 Mantorp

Klämmestorpsskolan, Västerlösavägen 1, 590 20 Mantorp

Trojenborgsskolan, Ringgatan 15, 596 32 Skänninge

Kontakt

Om du har frågor, kontakta kommunens dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@mjolby.se

Medborgarservice: 010-234 50 00

Senast publicerad