Västra Harg

Infoga bild
Teckenförklaring till plankartan

Ortsbeskrivning

Västra Harg ligger i ett mindre jordbrukslandskap i kommunens skogsområde. I Västra Harg bor knappt 100 personer. Orten har ett 40-tal bostäder som är samlade i två delområden på ömse sidor av ett naturreservat. Naturreservatet och Natura 2000-området Västra Hargs lövskogar omsluter samhället på flera sidor. Det finns förskola och skola i Västra Harg. Närmaste butik ligger i Önnebo ca. 4 km söderut. I Hargssjön finns en kommunal badplats. Längs vägen mot Önnebo finns även ett motionsspår, medan fotbollsplanen ligger på vägen mot Spellinge. I anslutning till fotbollsplanen finns även Eklidens festplats. Det finns således gott om allemansrättsligt tillgängliga markområden kring Västra Harg.

Planläge & utbyggnadsområden

Västra Harg är inte en av kommunens prioriterade utbyggnadsorter. I gällande detaljplaner finns idag ca. 10 outbyggda villatomter i en äldre detaljplan i ortens södra del. Kommunens inriktning är att i första hand fullfölja utbyggnaden av detta område.

Därutöver föreslås ett utredningsområde för att studera möjligheten att förlänga bebyggelsen längs byvägen förbi skolan österut med enstaka tomter om det visar sig att det kvarstår kapacitet i vattenförsörjningen efter att det södra delområdet byggts ut. Här innebär utbyggnaden en mindre exploatering av jordbruksmark i ett område som av administrativa skäl även utgör del av naturreservat och Natura 2000 område utan att för den skull innehålla särskilda naturvärden.

I anslutning till skolan och parkeringen föreslås ett möjligt tomtläge för butik och drivmedelsförsäljning om det skulle uppstå en kommersiell efterfrågan för detta i framtiden. Läget bedöms som särskilt gynnsamt genom att det ligger vid den befintliga dagliga servicen i Västra Harg. Avgränsningen av tomten kommer behöva ske med beaktande av de naturvärden som finns i det anslutande naturreservatet.

Där kommunen inte äger marken förutsätter en utbyggnad av orten att berörd fastighetsägare är intresserade av att ny bebyggelse kommer till.

Park & natur

Parkmark med kommunal lekplats finns i det södra delområdet av Västra Harg. Här finns även en asfalterad bollyta. I det norra delområdet finns lekmiljöer på skolgården som är allmänt tillgängliga kvällar och helger. Om detaljplanen i söder fullföljs kommer bollplanen sannolikt inte kunna vara kvar. Ytterligare parkmark planeras inte som följd av framtida utbyggnad av Västra Harg. Tillgången på natur är mycket god och det finns stigar kring och mellan byns två delar att röra sig på.

Teknisk försörjning/infrastruktur

Idag finns kommunalt vatten och avlopp utbyggt i Västra Harg med egen täkt och eget reningsverk. Vattentäktens kapacitet är begränsad och det bedöms inte vara möjligt att bygga ut Västra Harg med mer än ca. 10 bostäder utan omfattande åtgärder i form av etablering av ett nytt vattenverk eller överföringsledning från Mjölby. Kostnaderna för den typen av åtgärder bedöms inte stå i proportion till nyttan. Nya vattenförbrukande verksamheter i byn skulle försvåra möjligheten att försörja ytterligare bostäder. De föreslagna utbyggnadsområdena är anpassade efter denna situation.

Gång- och cykelvägsförbindelserna i Västra Harg bör förbättras genom att trafiksäkerhetsåtgärder genomförs vid kyrkan så att det finns en sammanhängande säker väg mellan skolan och de södra delarna av samhället.

Senast publicerad