Väderstad

Infoga bild
Teckenförklaring till plankartan

Ortsbeskrivning

Väderstad ligger i kommunens västligaste del i gränsområdet mellan jordbrukslandskapet och skogslandskapet. Väderstad är kommunens fjärde största tätort med ca. 550 invånare. I samhället finns ungefär 250 bostäder, skola, förskola, bibliotek och ett antal arbetsplatser där Väderstad AB är dominerande. Inpendlingen till Väderstad är betydande. Samhället har också ett rikt serviceutbud i form av butiker och serveringar. Här finns även en stor idrottshall, fotbollsplaner, isbana, bouleplan motionsspår och golfbana. Föreningslivet driver även hembygdsgård, festplats och församlingshem. Busstrafik finns mellan Ödeshög och Mjölby. Trafiken kommer utveckill timmestrafik under dag- och kvällstid. Det finns kommunalt vatten och avlopp med möjlighet till utbyggnad av kapaciteten.

Väderstad är en viktig ort för besöksnäringen, där klustret av serveringar och mindre butiker lockar långväga besökare. Kommunen arbetar för en fortsatt utveckling av besöksnäringen genom etableringen av ”Matlandet” som ska bli ett besöksmål livsmedelsframställningens olika perspektiv i fokus. Detta kan leda till en stark utveckling av tätorten.

Planläge & utbyggnadsområden

Idag finns ett outbyggt område för ett femtontal bostäder planlagt vid Stationsvägen. I sydost pågår arbete för ett 60-tal villatomter. Antalet bostäder blir fler om delar av området istället bebyggs med t.ex. kedjehus eller mindre flerbostadshus. Mot bakgrund av att tillskottet av bostäder motsvarar en ökning av hushållen i orten med minst 30% bedöms dessa områden fylla efterfrågan under relativt lång tid med nuvarande förutsättningar. Ytterligare två bostadsområden norr om Änga respektive väster om Västbergavägen. Dessa bedöms kunna inrymma ytterligare ett 50-tal bostäder för behov på längre sikt. Det bedöms vara viktigt att den nya bostadsbebyggelsen lokaliseras i så nära anslutning till befintliga tätorten som möjligt för att ge närhet till den befintliga servicen och skapa korta och säkra vägar till skola och förskola.

Väderstad är inte en av kommunens prioriterade utbyggnadsorter, men den goda servicenivån och kollektivtrafikens framtida höjda standard gör att det kan vara rimligt för kommunen att ha en handlingsberedskap för ytterligare tätortstillväxt. Etableringen av matlandet med möjliga kringverksamheter samt Väderstad AB:s fortsatta expansion kan också göra att bostadsbehovet ökar ytterligare redan inom överskådlig tid. Därför bör handlingsberedskap finnas för en utökad efterfrågan på bostäder. En större utbyggnad av Väderstad förutsätter en ökad kapacitet i skolan som idag är enparallellig. Ett alternativt scenario redovisas som utredningsområden för bostäder. Som utgångspunkt för volymen av bostäder i detta alternativa scenario har ett rimligt elevantal i en tvåparallellig skola bedömts. Dagens fördelning av småhus och flerbostadshus har antagits ligga kvar på ca. 75/25% vid en sådan större tätortsutbyggnad. En tvåparallellig skola bör ha minst ca. 300 elever för ett gott resursutnyttjande. När nya bostäder byggs ut ökar barnantalet i början för att sedan sjunka. Därför påverkar utbyggnadshastigheten kapacitetsbehovet i skola och förskola. I alternativscenariet antas att de nödvändiga bostäderna byggs ut på 35 år. För detta bedöms de samlade utbyggnadsområdena för bostäder behöva inrymma minst ca. 450 bostäder, d.v.s. en tredubbling av nuvarande tätortsbebyggelse. På sikt behövs minst 1500 bostäder i skolupptagningsområdet för att fylla upp skolan., vilket kan jämföras med nuvarande ca. 700 hushåll. För att möta det ökade behovet av bostäder i ett sådant scenario föreslås att bostadsområdena får en blandning av mindre flerbostadshus, kedje/radhus och traditionella friliggande villor. De föreslagna utredningsområdena ligger dels på jordbruksmark i sydväst och nordväst, dels i skogsmark i sydost. Totalt bedöms de inrymma ca. 200 ytterligare bostäder. Om kommunen väljer en inriktning med en större tätortsexpansion behöver dock finnas ett betydande inslag av mindre flerbostadshus och rad-/kedjehus i de utpekade utbyggnadsområdena. Utöver den ytterligare skolkapaciteten kommer ytterligare förskola behöva byggas för att hantera en så stor tätortsexpansion. Läge för en sådan enhet får utredas vidare i den fortsatta översiktsplaneprocessen.

För handelns- och servicenäringens utveckling föreslås en översyn av centrala delarna av Väderstad för att möjliggöra en förstärkning av centrumfunktionerna.

Söder om samhället planeras för ett stort besöksmål med inriktning mot matodling och livsmedelstillverkning ur olika aspekter. Den reserverade ytan i översiktsplanen motsvarar ca. 80 hektar. Matlandets etablering och det goda logistikläget vid E4 kan leda till en efterfrågan på ytterligare verksamhetsmark i Väderstad. Två större områden för verksamhetsmark på totalt knappt 40 hektar föreslås i anslutning till matlandet, söder om gamla E4 på i huvudsak skogsmark. Läget är anpassat för att dels möjliggöra närhet till matlandet, dels undvika behov av tunga transporter genom samhället, dels minimera exploateringen av jordbruksmark. Ytterligare verksamhetsområden på jordbruksmark redovisas i nordvästra Väderstad (ca. 4 hektar) och för den yta som redan är planlagd för att säkerställa en fortsatt expansion av Väderstad AB österut (ca. 15 hektar).

Där kommunen inte äger marken förutsätter en utbyggnad av orten att berörd fastighetsägare är intresserade av att ny bebyggelse kommer till.

Park & natur

I Väderstad finns parker med kommunala lekplatser vid fd stationen, mitt emot kyrkan och vid Östbergavägen. Området vid stationen kan komma att omformas när det blir aktuellt med planarbete för att möjliggöra en utvidgning av handel och andra centrumfunktioner i området. Någon form av park- och lekplatsmiljö bör dock kvarstå i detta centrala och lättillgängliga läge då det fyller en viktig funktion för både ortsbor och Väderstads många besökare.

I kommande utbyggnadsområden för bostäder kommer det bli aktuellt att säkerställa tillgång till lekplatser så att kommunens inriktning vad gäller närhet uppfylls.

Söder om Väderstad finns i sydost ett skogsparti med elljusspår och en anslutande längre stigslinga. Detta område bör undantas för exploatering så att det finns tillgång till ett rimligt stort rekreationsområde för den växande befolkningen och för övernattande gäster till matlandet. Dagens koppling mellan skolan och skogsområdet kommer påverkas negativt genom den uppsamlingsgata som föreslås till Storgårdsområdet. Trafikmängderna kommer inte vara stora, men alla tunga transporter till Väderstad AB kommer färdas den vägen, vilket gör det extra viktigt att skapa en säker passage där elljusspåret korsar den nya gatan.

Även i sydväst föreslås att områden med naturvärden kring Änga undantas från exploatering. Delar av området norr om Änga föreslås dock kunna utgöra del av utbyggnadsområde för bostäder för att på så sätt minska behovet av att exploatera brukningsvärd jordbruksmark.

I området mellan söder om samhället finns sammanhängande skogspartier som är allemansrättsligt tillgängliga. Norr om samhället gör däremot jordbrukslandskapet att den allemansrättsligt tillgängliga marken är begränsad.

Teknisk försörjning/infrastruktur

De två huvudgatorna i Väderstad: Vallsbergsvägen och Folkungavägen hör till det statliga vägnätet vilket påverkar kommunens möjlighet till och ansvar för förändringar.

Utbyggnation av gång- och cykelväg planeras mellan Mjölby och Väderstad, där delen mellan Mjölby och Hogstad kan ses som en första etapp av sträckan.

Inne i samhället behöver trafiksäkerheten förbättras för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelbanan längs Vallsbergsvägen bör förlängas norrut från Folkungavägen.

Ett vägreservat nordväst om samhället föreslås. Det skulle ge möjlighet att styra alla tunga transporter till och från Väderstad AB och Kimme bergtäkt utanför samhället vilket i sin tur skulle förbättra trafiksäkerheten påtagligt. Ansvaret för att lösa den aktuella situationen är i allt väsentligt Trafikverkets, men dessvärre är projektet inte prioriterat i den regionala infrastrukturplaneringen. Därför har kommunen öppnat upp för en dellösning av problemet genom att i arbetet för nya bostäder i Storgårdsområdet planera för en ny uppsamlingsgata som förbinder Vallsbergsvägen och Folkungavägen sydost om nuvarande kvartersstruktur. Detta skulle dock inte påverka vare sig trafiken på den södra delen av Vallsbergsvägen eller transporterna från Kimme bergtäkt.

För förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken en hållplats i centrala Väderstad anordnas som en enklare omstigningshållplats med förbättrade parkeringsmöjligheter för bilar och cyklar. Hållplatserna bör även tillgänglighetsanpassas.

För större utbyggnader av verksamheter i Väderstad kan kapaciteten i vattennätet behöva förstärkas framför allt för att säkerställa tillräckligt vattentryck.

Fjärrvärme är utbyggt till Väderstad.

Senast publicerad