Sya

Infoga bild
Teckenförklaring till plankarta

Teckenförklaring till plankarta

Ortsbeskrivning

I Sya bor ca. 300 personer i ett 90-tal bostäder. Det finns en förskola i Sya liksom både café och restaurang. Övrig service finns närmast i Mantorp. Södra stambanan och landsvägen delar orten i två delområden där det norra delområdet ligger vackert i anslutning till Svartån och den gamla kyrkmiljön. Sya skidklubb bedriver omfattande verksamhet på sin anläggning och det finns ett mindre friluftsbad samt en hembygdsgård i byn. Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt och det finns kapacitet till viss ytterligare utbyggnad av orten. Vardagar finns det viss linjelagd kollektivtrafik med 8/9 turer i vardera riktning på linjen mellan Mjölby och Mantorp. Mer omfattande kollektivtrafikutbud finns via pendeltågsstationen i Mantorp ca. 4,5 km bort. Närheten till Svartån ger en attraktiv närmiljö. Närheten till Solberga naturreservat och skidklubbens anläggning gör att det finns allemansrättsligt tillgänglig mark i närområdet trots ortens läge i jordbrukslandskapet.

Planläge & utbyggnadsområden

Sya är inte någon av kommunens prioriterade utbyggnadsorter.Det finns inga outbyggda planlagda områden. Ett par mindre utbyggnadsområden för bostäder föreslås på ömse sidor om bäcken som rinner längs bebyggelsen i södra delen av Sya. Områdena består av dels randzon till åkermark, dels hästhagar. Det har inte bedömts vara möjligt att hitta alternativa utbyggnadsområden i Sya som inte berör jordbruksmark. De utpekade områdena bedöms inrymma drygt 10 villatomter.

Där kommunen inte äger marken förutsätter en utbyggnad av orten att berörd fastighetsägare är intresserade av att ny bebyggelse kommer till.

Park & natur

I norra delen av Sya finns planlagd parkmark längs Svartån med potential för en mer allmänt tillgänglig badplats. Merparten av kommunens parkmark ligger annars i delområdet söder om järnvägen. Parkmarken ligger strategiskt i förhållande till förskolan och föreslagna utbyggnadsområden. I Sya finns även två kommunala lekplatser, varav den ena ligger norr om landsvägen och den andra söder om järnvägen. Blir utbyggnad aktuellt bör bäckstråket i sin helhet skötas som naturmark.

Teknisk försörjning/infrastruktur

Det bedöms inte behövas några särskilda åtgärder kopplade till den tekniska försörjningen eller infrastrukturen som följd av utbyggnadsförslagen.

Fjärrvärme är utbyggt till Sya.

Senast publicerad