Spångsholm

Infoga bild
Teckenförklaring till översiktsplanen

Ortsbeskrivning

Spångsholm har ca. 350 boende i ett 90-tal bostäder i samhället och ett tjugotal vid bruket/Svartån. Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt och det finns kapacitet för ytterligare utbyggnad framför allt i området vid fd idrottsplatsen och vidare västerut. Vardagar finns det viss linjelagd kollektivtrafik med 8/9 turer i vardera riktning på linjen mellan Mjölby och Mantorp. Mer omfattande kollektivtrafikutbud finns via pendeltågsstationen i Mantorp ca. 4 km bort. Närheten till Svartån ger en attraktiv närmiljö. Scouterna har en föreningslokal vid den tidigare idrottsplatsen. Tennisbana och boulebanor sköts genom en lokal förening. Skola finns i Veta och inne i Mantorp. Ortens läge i det storskaliga jordbrukslandskapet gör att det inte finns så mycket mark eller vägar/stigar som är tillgängliga med stöd av allemansrätten.

Planläge & utbyggnadsområden

Spångsholm är inte någon av kommunens prioriterade utbyggnadsorter. Det finns idag inte någon planlagd mark för bostäder i Spångsholm. Ett utbyggnadsområde föreslås för att möjliggöra viss nybyggnation på tidigare idrottsplatsen och vidare österut mot Veta skola. Ett sådant område binder samman samhället med skolan och skapar en tryggare skolväg samtidigt som man undviker utbyggnad på de större åkerpartierna som omger samhället. Området bedöms kunna inrymma ca. 30 villatomter.

Där kommunen inte äger marken förutsätter en utbyggnad av orten att berörd fastighetsägare är intresserade av att ny bebyggelse kommer till.

Park & natur

De större planlagda parkerna i Spångsholm ligger öster om Svåsvägen och vid scoutgården. Här finns även en kommunal lekplats. Även väster om ån finns en kommunal lekplats vid allmänna vägen. Ett läge för en möjlig allmän badplats i Svartån redovisas i anslutning till bron över ån.

Teknisk försörjning/infrastruktur

För att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter föreslås en ny gång- och cykelväg alternativt andra typer av säkerhetshöjande åtgärder göras på vägen till Sya och den gång- och cykelväg som finns där mellan Mjölby och Mantorp.

Fjärrvärme är utbyggt till Spångsholm.

Senast publicerad