Normlösa

Infoga bild
Teckenförklaring till plankartan

Ortsbeskrivning

Normlösa ligger vid Svartån i jordbrukslandskapet i kommunens nordöstra del. I Normlösa finns idag ett femtiotal bostadsfastigheter och ca. 150 boende. Här finns även förskola och skola för de lägre årskurserna. Närmaste kommersiell service finns i Fornåsa ca. 8,5 km norr om Normlösa, men service finns även i Mantorp och Skänninge som båda ligger drygt en mil bort. Linjelagd kollektivtrafik saknas till Normlösa. Föreningslokaler i form av en hembygdsgård finns i Normlösa. Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt och det finns kapacitet för viss ytterligare utbyggnad. Närheten till Svartån ger en attraktiv närmiljö. Ortens läge i det storskaliga jordbrukslandskapet gör att det inte finns så mycket mark eller vägar/stigar som är tillgänglig med stöd av allemansrätten. Ett litet grönområde med mindre lekplats finns i ortens södra del. I Nederlösa finns en kommunal badplats och på vägen mot Gottlösa finns Torpavallens fotbollsplan.

Planläge & utbyggnadsområden

Sedan ett antal år finns en detaljplan för ett tjugotal nya bostadsfastigheter. Normlösa är inte någon av kommunen prioriterade utbyggnadsorter, vilket gör att planer för ytterligare bostäder inte bedöms behövas under överskådlig tid. Dock utpekas ett möjligt område på lång sikt mellan det nya bostadsområdet och Svartån, men med plats för fri passage längs ån och på en höjd som säkerställer att det inte finns risk för översvämningar. Ett par mindre utredningsområden för ytterligare bostäder väster om ån är utlagt som handlingsberedskap för att möta en framtida utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i det området. Slutlig avgränsning och vilka bostadsvolymer som i så fall kan vara lämpligt får bedömas i samband med att ett sådant VA-projekt aktualiseras.

I anslutning till skolan föreslås en centrumtomt som möjlig lokalisering för ev. mindre/obemannad livsmedelsbutik om det uppstår ekonomiska förutsättningar för en sådan etablering.

Där kommunen inte äger marken förutsätter en utbyggnad av orten att berörd fastighetsägare är intresserade av att ny bebyggelse kommer till.

Park & natur

I Normlösa finns ett mindre grönområde bland villabebyggelsen i södra delen av orten. Här finns även en kommunal lekplats. Skolgården kan användas för lek på kvällar och helger. Ytterligare parkytor planeras inte i nuläget. Om det på längre sikt blir kompletterande bostadsbebyggelse väster om Svartån kan det uppstå ett behov av parkyta och lekplats där. Någon form av promenadslinga efterfrågas och ett alternativ skulle kunna vara att knyta ihop de båda sidorna av Svartån genom en gång- och cykelvägsbro förslagsvis på brofundamenten från den gamla järnvägssträckningen och vidare norrut. En sådan bro skulle även underlätta för skola och förskola att nå ut i skogsnatur.

Teknisk försörjning/infrastruktur

Väster om ån finns ett område där det på sikt behöver vidtas åtgärder avseende vatten- och avloppssituationen. Om genomförandet av en sådan åtgärd underlättas av ytterligare exploatering kan det bli aktuellt att planlägga för ytterligare bostäder väster om ån.

Senast publicerad