Riktlinje för partistöd

Beslutad av kommunfullmäktige: 2018-03-20/§ 24 KS/2018:65
Diarienummer: KS/2021:139
Dokumentansvarig nämnd: Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör
Aktualitetsprövad Kommunstyrelsens arbetsutskott: § 221/2021-12-06

1. Sammanfattning

I kommunlagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.

2. Inledning

Syftet med riktlinjerna för partistöd är att fastställa vilka kriterier som ska vara uppfyllda för rätt till ersättning och i vilken omfattning.

3. Partistöd

3.1 Rätt till partistöd

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige.

3.2 Partistödet omfattning

Varje parti erhåller ett grundstöd, ett partistöd per mandat i kommunfullmäktige samt ett utbildningsstöd kopplat till mandatfördelningen. Grundstödet baseras på 24 procent av basbeloppet, den mandatbundna fördelas med 40 procent av basbeloppet samt ett tillägg för utbildningsstöd med 7 procent av basbeloppet.

3.3 Fördelning av partistödet

Vid fördelning av partistödet utgår grundstöd till de partier för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Rätten till partistöd upphör omedelbart om ett parti vars representation i
fullmäktige i sin helhet upphör genom att någon vald ledamot inte längre kan fastställas enligt första stycket.

För mandatbundet partistöd upphör rätten till ersättning omedelbart motsvarande de första platser som någon vald ledamot inte längre kan fastställas enligt första stycket

3.4 Redovisning och granskning

Varje parti ska årligen lämna en skriftlig redogörelse, enligt upprättad mall av erhållet partistöd som visar hur det använts enligt de ändamål som anges i 4 kap. 31 § KL senast den 30 april för att kunna utbetalas i januari och augusti. Redovisningen kan inkomma senast 30 juni men då förskjuts utbetalningen till tidigast september. Vid redovisning efter 30 juni uteblir partistödet helt. Redovisningen ska avse perioden 1 januari –31 december.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska bifoga ett intyg om hur
mottagaren har använt partistödet.

3.5 Utbetalning av partistöd

Partistödet betalas ut i januari och augusti fördelat med femtio procent vardera gången under förutsättning att redovisningen har lämnats in senast 30 april. Har redovisningen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd vid kommande tillfälle.

4. Ansvar och uppföljning

Kommunfullmäktige ansvarar för riktlinjerna för partistöd. Inom tjänsteorganisationen ansvarar kommundirektören för dess tillämpning.Uppföljning sker inför varje nytt val till riksdag, regioner och kommuner.

Riktlinje för partistöd (PDF) Pdf, 117 kB.

Senast publicerad