Egenkontroll

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som kontinuerligt ska planeras, genomföras, följas upp och förbättras.

Vem omfattas av krav på egenkontroll?

Alla som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder är ansvariga för egenkontrollen. Kravet på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, det vill säga redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön. För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga, gäller mer specifika krav på egenkontrollen. De kraven finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Omfattning och anpassning

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än den som är liten, enkel eller innebär en liten risk för miljön. En väl fungerande egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar. Den verksamhetsutövare som har en god egenkontroll får lättare att hantera den omvända bevisbördan som innebär att verksamhetsutövaren är skyldig att kunna visa för tillsynsmyndigheten att miljöbalkens krav efterlevs.

Miljösanktionsavgift

För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga finns bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig egenkontroll.

Kontrollprogram

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att begära in förslag till kontrollprogram och har även möjlighet att förelägga verksamhetsutövaren om att kontrollprogrammet ska följas. Ett kontrollprogram som upprättats av verksamhetsutövaren och godkänts av tillsynsmyndigheten är ett bra hjälpmedel för att uppfylla egenkontrollen. Ett kontrollprogram ersätter inte egenkontrollen utan är en del av den. I kontrollprogrammet ska verksamhetsutövaren bland annat beskriva hur man uppfyller villkoren i tillståndsbeslutet och de föreskrifter och förordningar som gäller för verksamheten.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad