Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Exempel på vad som definieras som miljöfarlig verksamhet är tex industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, lantbruk, vindkraftverk och fordonstvätt.

Generella krav

Alla som bedriver en verksamhet eller gör en åtgärd är skyldiga att se till så att det inte skadar miljön eller människors hälsa.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

De miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på miljöpåverkan och verksamhetens storlek. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Dessa framgår av miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

 • A-verksamheter ska ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljönämnden. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar och lämnas in till miljönämnden i två exemplar.
 • U-verksamheter får anläggas och drivas utan anmälan eller tillstånd.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljökontoret.

Anmälan av ny miljöfarlig verksamhet

När du planerar att starta en ny verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken måste du göra en anmälan om detta.

Hur går en anmälan till?

 1. Fyll i blanketten "Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 665 kB, öppnas i nytt fönster.". Skicka den till miljökontoret senast sex veckor innan den planerade verksamheten ska öppna. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. På blanketten framgår det hur mycket anmälan kostar. 
 2. Miljökontoret diarieför anmälan och ett ärende upprättas.
 3. Uppgifterna förs in i miljökontorets register.
 4. Om viktiga uppgifter saknas kontaktas verksamhetsutövaren för kompletteringar. 
 5. Miljökontoret prövar därefter huruvida den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken. Om den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken skickas ett beslut till verksamhetsutövaren som en bekräftelse på att miljönämnden accepterar anmälan. I samband med att verksamheten accepteras kan miljönämnden även komma att förelägga om försiktighetsmått för verksamheten. Om den planerade verksamheten inte uppfyller bestämmelserna i miljöbalken skickas ett beslut om att miljönämnden förbjuder verksamheten. Ett sådant förbud går att överklaga. Debitering för handläggning skickas på separat faktura.
 6. Verksamhetsutövaren kan starta verksamheten sex veckor efter anmälan gjorts till miljökontoret, så länge inte något annat meddelats av miljönämnden.
 7. När verksamheten startar kommer miljökontoret att genomföra tillsyn av verksamheten för att kontrollera huruvida bestämmelserna i miljöbalken efterlevs.

Tillsyn

Miljönämnden utövar tillsyn över C- och U-verksamheter, samt över vissa B-verksamheter. För A-verksamheter och övriga B-verksamheter är det Länsstyrelsen Östergötland som utövar tillsynen. Tillsynen finansieras delvis genom taxor.

Blanketter Öppnas i nytt fönster.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Pdf, 665 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad