Detaljplan i Skänninge för del av Skänninge 3:1 m.fl. (Idrottsvägen)

Infoga bild

I samband med utbyggnaden av planskild korsning under järnvägen vid Idrottsvägen behövde Verkstadsvägens anslutning flyttas något österut. Detta behöver regleras i en ny detaljplan

Bakgrund

När utbyggnaden av dubbelspåret mellan Mjölby och Motala planerades gjordes nya detaljplaner i Skänninge. Då förutsågs inte behovet av att förbättra trafiksäkerheten genom att anordna planskilda korsningar inne i Skänninge. Därför är gällande detaljplan inte anpassad till den gatusträckning som behövde anordnas när tunneln under järnvägen byggdes.

Planens syfte

Planen syftar till att anpassa planförhållandena i anslutning till korsningen Idrottsvägen/Verkstadsvägen efter den ombyggnation som gjordes när planskild passage byggdes under järnvägen i samband med att dubbelspår byggdes ut mellan Mjölby och Motala. I samband med detta justeras även
kvartersmark mellan järnväg och gata efter befintliga förhållanden och för att ge plats för alléträd på allmän plats.

Samråd

Ett förslag till detaljplan är nu föremål för samråd till 19 november. Samrådshandlingarna består av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande planbestämmelser. Planen finns tillgänglig i pappersform i Stadshusets entré. Under samrådet kan synpunkter på förslaget lämnas till kommunen. Efter samrådet kommer synpunkterna hanteras och ev. justeringar göras innan planen ställs ut för granskning.

Synpunkter lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden 595 80 Mjölby eller via epost byggnads@mjolby.se senast den 19 november. Den som inte skriftligen lämnat sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Information om kommunens hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 010 - 234 51 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar

Underrättelse om samråd Pdf, 405 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 480 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.