Veta 6:1 m.fl. (Magasinet)

Planen syftar till att möjliggöra upprättande av handel i magasinsbyggnaden samt göra en parkerings- och naturyta planenlig.

Magasinet, Mantorp

Planområdets lokalisering

Bakgrund

Kommunen har sålt magasinet till en privatperson som avser starta grönsaks- och blomsterhandel i byggnaden. Lantmäteriet har i samband med köpet uppmärksammat att tomtgränsen för magasinet inte stämmer och en justering måste därför göras. I samband med detta läggs även en parkeringsyta och naturmark i väster till vilket innebär att en ny detaljplan måste upprättas. Kvartersmark med magasinet planbestäms för handel och centrumverksamhet vilket går i linje med befintlig detaljplan från 1993 i vilken magasinet tidigare blivit planlagd. Vidare består planbestämmelsen lilla q för att säkerställa att magasinets kulturvärden bevaras.

Planens syfte

Planens syfte är att fastställa gränser och planlägga mark i enlighet med markens nyttjande. Planen syftar också till att tillgängliggöra handelsverksamhet i magasinet.

Planskede

Samråd skedde mellan 6 september och 18 oktober 2021. 18 oktober var också sista dagen att lämna skriftliga synpunkter. Nu bearbetas planen efter inkomna synpunkter. Granskningsförslaget planeras ställas ut efter årsskiftet 2021/22.


Upplysningar av planförslaget lämnas av

Planarkitekt

Maria Högberg

maria.hogberg@mjolby.se

010-234 64 21

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 426 kB.

Information om hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter Pdf, 93 kB.