Veta 6:1 m.fl. (Magasinet)

Planen syftar till att möjliggöra upprättande av handel i magasinsbyggnaden samt göra en parkerings- och naturyta planenlig.

Magasinet, Mantorp

Planområdets lokalisering

Bakgrund

Kommunen har sålt magasinet till en privatperson som avser starta grönsaks- och blomsterhandel i byggnaden. Lantmäteriet har i samband med köpet uppmärksammat att tomtgränsen för magasinet inte stämmer och en justering måste därför göras. I samband med detta planläggs kvartersmarken för handel och centrumverksamhet vilket går i linje med befintlig detaljplan från 1993 i vilken magasinet tidigare blivit planlagd. Vidare består planbestämmelsen lilla q för att säkerställa att magasinets kulturvärden bevaras. Kommunen har tagit över marken längst i väster av planområdet från Trafikverket. Detta område planläggs som natur och parkering och blir då planenligt.

Planens syfte

Planens syfte är att fastställa gränser och planlägga mark i enlighet med markens nyttjande. Planen syftar också till att tillgängliggöra handelsverksamhet i magasinet.

Planskede

Samråd sker mellan 6 september och 18 oktober 2021. Samrådet kommer ske via utskick på grund av detaljplanens karaktär. Planarkitekt skickar ut planhandlingar till sakägare enligt fastighetsförteckning i samband med samrådstart. Önskar övriga intresserade ta del av handlingarna i utskrivet format, kontakta planarkitekt.

Planen finns tillgänglig under samrådstiden i Stadshusets entré, Burenskjöldsvägen 11 i Mjölby och på biblioteket i Mantorp, samt nedan under rubrik Samrådshandlingar.

Synpunkter lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden 595 80 Mjölby eller via epost byggnads@mjolby.se senast den 18 oktober. Den som inte skriftligen lämnat sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Upplysningar av planförslaget lämnas av

Planarkitekt

Maria Högberg

maria.hogberg@mjolby.se

010-234 64 21

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 426 kB.

Information om hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter Pdf, 93 kB.