Veta 6:1 m.fl. (Magasinet)

Planen syftar till att möjliggöra handel i en magasinsbyggnad samt göra parkerings- och naturytor planenliga.

Magasinet, Mantorp

Planområdets lokalisering

Bakgrund

Kommunen avser sälja magasinet till privat intressent som vill starta handel i byggnaden. Lantmäteriet har i samband med detta uppmärksammat att tomtgränsen för magasinet inte stämmer och en justering måste därför göras. I samband med detta planläggs även en parkeringsyta och naturmark i väster så att markanvändningen är korrekt i detaljplan. Kvartersmark med magasinet planbestäms för handel och centrumverksamhet vilket går i linje med befintlig detaljplan från 1993 i vilken magasinet tidigare blivit planlagd. Vidare består planbestämmelsen lilla q för att säkerställa att magasinets kulturvärden bevaras.

Planens syfte

Planens syfte är att fastställa gränser och planlägga mark i enlighet med markens nyttjande. Planen syftar också till att möjliggöra en tillgänglig handelsverksamhet i magasinet.

Antagande

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade på sammanträdet 2022-11-16 §131 att anta detaljplanen. Om ingen överklagar beslutet kommer detaljplanen vinna laga kraft 2022-12-15.

Information kring hur man överklagar finns att läsa här:

Att överklaga ett beslut

Upplysningar av planförslaget lämnas av

Planarkitekt

Maria Högberg

maria.hogberg@mjolby.se

010-234 64 21

Antagandehandlingar

Underrättelse Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 436 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 618 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 436 kB.

Information om hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter Pdf, 93 kB.


Senast publicerad