Veta 6:1 m.fl. (Magasinet)

Planen syftar till att möjliggöra upprättande av handel i magasinsbyggnaden samt göra parkerings- och naturytor planenliga.

Magasinet, Mantorp

Planområdets lokalisering

Bakgrund

Kommunen avser sälja magasinet till privat intressent som avser starta grönsaks- och blomsterhandel i byggnaden. Lantmäteriet har i samband med köpet uppmärksammat att tomtgränsen för magasinet inte stämmer och en justering måste därför göras. I samband med detta planläggs även en parkeringsyta och naturmark i väster så att markanvändningen är korrekt i detaljplan. Kvartersmark med magasinet planbestäms för handel och centrumverksamhet vilket går i linje med befintlig detaljplan från 1993 i vilken magasinet tidigare blivit planlagd. Vidare består planbestämmelsen lilla q för att säkerställa att magasinets kulturvärden bevaras.

Planens syfte

Planens syfte är att fastställa gränser och planlägga mark i enlighet med markens nyttjande. Planen syftar också till att möjliggöra en tillgänglig handelsverksamhet i magasinet.

Planskede

Samråd skedde mellan 6 september och 18 oktober 2021. 18 oktober var också sista dagen att lämna skriftliga synpunkter. Nu bearbetas planen efter inkomna synpunkter. Granskningsförslaget planeras ställas ut efter sommaren 2022.


Upplysningar av planförslaget lämnas av

Planarkitekt

Maria Högberg

maria.hogberg@mjolby.se

010-234 64 21

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Plankarta Pdf, 426 kB.

Information om hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter Pdf, 93 kB.

Senast publicerad