Detaljplan i Hogstad för Hogstad 13:1 mfl

Infoga bild

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utvidgning av befintliga bostadsfastigheter på tidigare järnvägsmark.

Ett förslag till detaljplan togs fram 2016-17 och samråd hölls under början av 2017. Planarbetet har sedan varit vilande i avvaktan på beslut om var kommande sträckning för cykelväg mellan Mjölby och Hogstad ska lokaliseras, längs fd järnvägen eller längs allmänna vägen.

Planarbetet kommer återupptas när sträckningen lagts fast.

Senast publicerad