Detaljplan i Hogstad för Hogstad 13:1 mfl

Infoga bild

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för att möjliggöra utvidgning av befintliga bostadsfastigheter på tidigare järnvägsmark.

Ett förslag till detaljplan togs fram 2016-17 och samråd hölls under början av 2017. Planarbetet har sedan varit vilande i avvaktan på beslut om var kommande sträckning för cykelväg mellan Mjölby och Hogstad ska lokaliseras, längs fd järnvägen eller längs allmänna vägen.

Planarbetet kommer återupptas när sträckningen lagts fast.