Detaljplan i Mjölby för Bilen 1

Infoga bild

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad av de nuvarande lokalerna på fastigheten.

Bakgrund

Ägarna till fastigheten Bilen 1 har önskemål om att kunna inrymma fler verksamheter på fastigheten. Nuvarande detaljplan medger inte heller tillräcklig byggnadshöjd för att möjliggöra skärmtak över bensinpumparna.

Planförslaget innebär att tillåten byggnadshöjd höjs från 4 till 6 m, att det blir möjligt att bebygga större delar av fastigheten samt att användningsmöjligheterna utvidgas så att även kontorsverksamhet och icke störande verksamheter kan bedrivas. Planförslaget bedöms vara i enlighet med kommunens översiktsplan. Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Granskning

Ett förslag till detaljplan var utställt för granskning under perioden 15 december 2021 till 20 januari 2022. Nu pågår arbete med att sammanställa synpunkter och ev. göra mindre justeringar inför Byggnads- och räddningsnämndens antagande.

 

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Magnus Hultegård, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar - granskning

Underrättelse om granskning Pdf, 396 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 512 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse:
Samrådsredogörelsen publiceras inte på kommunens hemsida som följd av regelverket för hantering av personuppgifter enligt GDPR. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig i stadshusets entré. Om du vill ha ett eget exemplar kan du kontakta planhandläggaren.

Planhandlingar - samråd

Underrättelse om samråd Pdf, 407 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 509 kB, öppnas i nytt fönster.