Mjölby kommun

Fokus på utveckling av Mjölkulla

Mjölby avloppsreningsverk, Mjölkulla, har genomgått en omfattande ombyggnation och uppgradering av reningsprocessen. Nu uppfyller reningsverket villkoren för kväveutsläpp. Samtidigt fortsätter effektiviseringarna, det senaste tillskottet är en rötkammare.

Reningsverket anpassas ständigt mot nya miljökrav och effektiviseringar. Under hösten tas en ny rötkammare i bruk. Den nya rötkammaren är ett komplement till befintlig rötkammare som gör att driftstopp kan undvikas och gasutvinningen förbättras.

Tidigare överskreds gränsvärden för kväve vid utsläpp av avloppsvatten från Mjölkulla till Svartån. Under 2019 genomfördes en omfattande ombyggnation av reningsprocessen vid reningsverket. Samtidigt utökades kapaciteten för att möta framtida befolkningsökning.

I början av maj i år kom Länsstyrelsens besked om att reningsverket med god marginal uppfyller gällande utsläppsvillkor. Därmed är ett föreläggande om årligt vite på 30 miljoner kronor upphävt.

– Det innebär att vi kan lägga fokus framöver på att utveckla anläggningen i andra delar, säger Lars Edenhofer, VA-avfallschef. Närmast på tur står energioptimering och ökad andel fossilfria energislag.

Fakta

  • Mjölkulla avloppsreningsverk renar cirka 3 000 000 kubikmeter avloppsvatten per år.
  • Varje år renar avloppsreningsverket bort 100 ton kväve, 15 ton fosfor och 800 ton BOD7 (biologiskt nedbrytningsbara syreförbrukande ämnen) från avloppsvattnet. Dessa ämnen är näringsämnen som bidrar till övergödning i sjöar och vattendrag.
  • Rötkammaren är en sluten tank för rötning av slam där metangas bildas, utvinns och omvandlas till fjärrvärme.
  • Kostnad för uppgradering av reningsprocessen är 50 miljoner kronor och ny rötkammare 10 miljoner kronor.
Exteriör av rötkammare, en svart cistern med spiraltrappa mot blå himmel.

Publicerad