Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård.

BYGGA, BO & MILJÖ

Pågående översiktsplaner

Byggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Inom uppdraget ingår även att ta fram två fördjupade översiktsplaner för tätorterna Mjölby och Mantorp. Fördjupningen för Mantorp färdigställdes under 2021.

I huvudsak ska planerna innehålla:

  • Utvecklingsstrategi som beskriver hur nationella, regionala och kommunala målsättningar påverkar den fysiska planeringen.
  • Markanvändningskarta som främst visar på utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser.
  • Redogörelse för hur avvägningar gjorts mellan allmänna intressen, särskilt berörda riksintressen.

Planerna ska på ett tydligt sätt redovisa hur kommunens Vision 2025 och övergripande målsättningar kan realiseras genom den fysiska planeringen. Att kommuninvånarna och verksamma i kommunen involveras och ges inflytande i framtagandet av planerna är viktigt och därför kommer tidiga medborgardialoger att hållas i samtliga planer. I samband med planernas samråds- och utställningskeden kommer det finnas ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på förslagen.