Detaljplan för Nornan 2 m.fl.

Översiktskarta med planområdet markerat

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Parkskolan för att möjliggöra försäljning och ombyggnation till bostäder eller centrumverksamheter. Planen var föremål för samråd från 18 juni till 6 september 2021. Nu pågår arbete med att analysera inkomna synpunkter.

Bakgrund

Parkskolan har inte använts för skoländamål på flera decennier och kommunen har för avsikt att sälja fastigheten. För att den ska kunna användas till något annat än offentlig verksamhet behövs en ny detaljplan. Inriktningen är att möjliggöra såväl bostäder som centrumverksamheter som t.ex. kontor eller hotell.

Byggnaden har höga kulturmiljövärden. Dessa behöver skyddas i detaljplanen. Även de höga bullernivåerna kopplade till närheten till järnvägen behöver hanteras utan att skada kulturmiljövärdena.

Samråd

Ett förslag till detaljplan var föremål för samråd under perioden 18 juni till 6 september. Samrådshandlingarna bestod av en planbeskrivning och en plankarta med tillhörande planbestämmelser. Planen fanns tillgänglig i pappersform i Stadshusets entré.

Information om kommunens hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Magnus Hultegård, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Planhandlingar

Underrättelse om samråd Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 658 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Kulturmiljöinventering Pdf, 25 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.