Detaljplan för Nornan 2 m.fl.

Översiktskarta med planområdet markerat

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Parkskolan för att möjliggöra försäljning och ombyggnation till bostäder eller centrumverksamheter. Planen är nu utställd för granskning

Bakgrund

Parkskolan har inte använts för skoländamål på flera decennier och kommunen har för avsikt att sälja fastigheten. För att den ska kunna användas till något annat än offentlig verksamhet behövs en ny detaljplan. Inriktningen är att möjliggöra såväl bostäder som centrumverksamheter som t.ex. kontor eller hotell.

Byggnaden har höga kulturmiljövärden. Dessa behöver skyddas i detaljplanen. Även de höga bullernivåerna kopplade till närheten till järnvägen behöver hanteras utan att skada kulturmiljövärdena.

Granskning

Ett förslag till detaljplan är utställt för granskning till 12 november.

Granskningshandlingarna består av en planbeskrivning, en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt en samrådsredogörelse. Planen finns tillgänglig i pappersform i Stadshusets entré. Under granskningen kan synpunkter på förslaget lämnas till kommunen.

Synpunkter lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden 595 80 Mjölby eller via epost byggnads@mjolby.se senast den 12 november. Den som inte skriftligen lämnat sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Information om kommunens hantering av personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Har du frågor om planförslaget kan du kontakta kommunens handläggare för planen:

Magnus Hultegård, planarkitekt

tel: 010 - 234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Granskningshandlingar

Underrättelse om granskning Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 479 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse
Som en följd av GDPR publiceras inte samrådsredogörelsen på kommunens hemsida. Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta planens handläggare, se ovan.

Samrådshandlingar

Underrättelse om samråd Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 658 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Kulturmiljöinventering Pdf, 25 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad