Detaljplan för kv. Orren & Tjädern m.fl.

Infoga bild

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att modernisera detaljplanen för ett antal småhusfastigheter inom bl.a. kv. Orren, Tjädern, Järpen & Brunnen. Syftet är att detaljplanen ska överensstämma med befintlig byggnation och moderna planers byggrätter för småhus.

Planarbetet har påbörjats med en analys av nuvarande förhållanden och nuvarande planbestämmelser.

Inmätning av befintliga byggnader kommer genomföras under april månad.

Samråd om planförslaget beräknas kunna ske under hösten 2021 och antagande i början av 2022.

Kommunens handläggare för planen är

Magnus Hultegård, planarkitekt.

tel: 010- 234 51 86

e-post: magnus.hultegard@mjolby.se