Upphävande av detaljplan Skrukeby Berggård 40:15

Infoga bild

Ungefärlig lokalisering av planområde i Mjölby

Byggnads- och räddningsnämnden avser upphäva detaljplan Skrukeby Berggård 40:15 i Mjölby, Mjölby kommun på uppdrag av fastighetsägaren. Planområdet ligger norr om E4 och väster om riksväg 32 vid södra infarten till Mjölby från E4.

Beskrivning

Detaljplanen antogs av Mjölby kommun 2008 och planens genomförandetid har nu gått ut. Detaljplanen medger markanvändning i form av sport- och friluftsverksamheter med tillhörande handel. Även utbildningsverksamhet samt arrangemang inom häst- hund- och friluftssektorn medges i detaljplanen.

Fastighet Mjölby 40:15 är privatägd. Lokalgatan till fastigheten har ett kommunalt huvudmannaskap. Fastighetsägaren för Mjölby 40:15 vill återgå till lantbruksverksamhet och nyttja fastigheten för bostadsändamål, därmed är ett upphävande av detaljplanen aktuellt. Det kommunala huvudmannaskapet på lokalgatan kvartstår vid upphävande av detaljplanen.

Planskede

Upphävande av detaljplan Skrukeby Berggård har 2021-07-13 vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat.