Upphävande av detaljplan Skrukeby Berggård 40:15

Infoga bild

Ungefärlig lokalisering av planområde i Mjölby

Byggnads- och räddningsnämnden avser upphäva detaljplan Skrukeby Berggård 40:15 i Mjölby, Mjölby kommun på uppdrag av fastighetsägaren. Planområdet ligger norr om E4 och väster om riksväg 32 vid södra infarten till Mjölby från E4.

Beskrivning

Detaljplanen antogs av Mjölby kommun 2008 och planens genomförandetid har nu gått ut. Detaljplanen medger markanvändning i form av sport- och friluftsverksamheter med tillhörande handel. Även utbildningsverksamhet samt arrangemang inom häst- hund- och friluftssektorn medges i detaljplanen.

Fastighet Mjölby 40:15 är privatägd. Lokalgatan till fastigheten har ett kommunalt huvudmannaskap. Fastighetsägaren för Mjölby 40:15 vill återgå till lantbruksverksamhet och nyttja fastigheten för bostadsändamål, därmed är ett upphävande av detaljplanen aktuellt. Det kommunala huvudmannaskapet på lokalgatan kvartstår vid upphävande av detaljplanen.

Samråd

Samråd om planförslaget pågår mellan 6 april till och med 4 maj 2021 och kommer endast ske via utskick till berörda sakägare och myndigheter. Detta beror på planens administrativa art. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast den 4 maj kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Samrådsperioden är det enda tillfället att lämna synpunkter för att senare ha rätt att överklaga beslutet då upphävandet genomförs med förenklat standardförfarande.

Planhandläggare skickar ut planhandlingarna till berörda sakägare samt myndigheter. Om övriga vill se planförslaget eller framföra synpunkter kan ni under samrådsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer
  • Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingarna lämnas av:

Maria Högberg

Telefon: 0142-36 64 21

maria.hogberg@mjolby.se


Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:


Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Information om hur Mjölby kommun hanterar dina personuppgifterPDF


Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF