Upphävande av detaljplan D51, Förslag till utvidgning av byggnadsplan för Fall 1:1 m.fl. (söder om järnvägen)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upphäva detaljplan D51, Förslag till utvidgning av byggnadsplan för Fall 1:1 m.fl. (söder om järnvägen) Mantorp, Mjölby kommun. Planområdet ligger i Mantorp söder om järnvägen och tågstationen.

Fallområdet.

Beskrivning

I samband med framtagande av en ny detaljplan för området söder om tågstationen i Mantorp avser kommunen att upphäva gällande detaljplan D51. Detaljplanen innehåller till största del områden för industriändamål och småindustriändamål. Kommunen avser att inte utveckla området enligt gällande detaljplan och föreslår därför att den upphävs.

Detaljplanen, D51, antogs 1976 och syftet med planen var att förbättra trafiksituationen i området och i samband med det planlägga för befintliga industrier samt ytterligare industri och småindustriverksamhet. Verksamheterna har sedan planen antogs avvecklats och föreslagna vägar har inte byggts ut. Detaljplanen medger markanvändning för industri och småindustri. I samband med att en ny detaljplan tas fram för området med markanvändning för bostäder och förskola bedömer kommunen att det inte är lämpligt att delar av gällande detaljplan med industriändamål fortsätter att gälla i direkt angränsning.

Samråd

Samråd om planförslaget pågår från den 8 februari till den 8 mars 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under samrådsperioden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Samrådsperioden är det enda tillfället att lämna synpunkter för att senare ha rätt att överklaga beslutet då upphävandet genomförs med förenklat standardförfarande.

Ett digitalt samrådsmöte planeras till den 16 februari klockan 18.00. Klicka här för att komma in på samrådmötet som hålls via Teams.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ni vill se planförslaget, eller framföra era synpunkter kan ni under samrådsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer
  • Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingarna lämnas av:

Maria Högberg

Telefon: 0142-864 21

maria.hogberg@mjolby.se


Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se


Information om hur Mjölby kommun behandlar dina personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF