Upphävande av detaljplan D51, Förslag till utvidgning av byggnadsplan för Fall 1:1 m.fl. (söder om järnvägen)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upphäva detaljplan D51, Förslag till utvidgning av byggnadsplan för Fall 1:1 m.fl. (söder om järnvägen) Mantorp, Mjölby kommun. Planområdet ligger i Mantorp söder om järnvägen och tågstationen.

Fallområdet.

Beskrivning

I samband med framtagande av en ny detaljplan för området söder om tågstationen i Mantorp avser kommunen att upphäva gällande detaljplan D51. Detaljplanen innehåller till största del områden för industriändamål och småindustriändamål. Kommunen avser att inte utveckla området enligt gällande detaljplan och föreslår därför att den upphävs.

Detaljplanen, D51, antogs 1976 och syftet med planen var att förbättra trafiksituationen i området och i samband med det planlägga för befintliga industrier samt ytterligare industri och småindustriverksamhet. Verksamheterna har sedan planen antogs avvecklats och föreslagna vägar har inte byggts ut. Detaljplanen medger markanvändning för industri och småindustri. I samband med att en ny detaljplan tas fram för området med markanvändning för bostäder och förskola bedömer kommunen att det inte är lämpligt att delar av gällande detaljplan med industriändamål fortsätter att gälla i direkt angränsning.

Samråd

Samråd hölls 8 februari till 8 mars 2021.

Antagande

Beslut om antagande togs av Byggnads- och räddningsnämnden 27 april 2021.

Laga kraft

Planen har vunnit laga kraft den 25 maj 2021.

Frågor

Frågor om planarbetet lämnas av handläggare

Maria Högberg

Telefon 010-234 64 21

Epost maria.hogberg@mjolby.se

Synpunkter

Synpunkter kunde lämnas skriftligen under samrådsperioden till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se dock senast 8 mars. Den som inte framfört sina synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetägare ombeds vänligen att meddela eventuella hyresgäster om samrådet.Information om hur Mjölby kommun behandlar dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandlingar

Plankarta Pdf, 957 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.