Avfallstaxa för Mjölby kommun

Avfallstaxa för Mjölby kommun. Gällande från och med 1 januari 2021. Fastställd av kommunfullmäktige den 15 december 2020, § 146 diarienummer TEKN/2020:249.Indexreglerad efter beslut i tekniska nämnden den 23 september 2021, § 98

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänt

Taxan gäller tillsvidare from 2021-01-01 och är beslutad av kommunfullmäktige i Mjölby kommun med stöd av 27 kap 4§ miljöbalken. Taxan ska finansiera kommunens kostnader för avfallshantering, det vill säga planering, insamling, transport, återvinning, återanvändning, information om avfallsförebyggande åtgärder och bortskaffande av avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kapitlet miljöbalken. Taxan gäller till dess att ett nytt beslut om taxa fattas.

Taxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning.

Samtliga taxor i detta dokument anges i kronor inklusive mervärdesskatt.

1.2 Avgiftsreglering

Taxan fastställs av kommunfullmäktige men kan i det fall som anges nedan ändras efter beslut i Tekniska nämnden.

Index:

Taxan är indexreglerad, enligt KPI (konsumentprisindex), basmånad juli 2020. Tekniska nämnden har rätt att besluta om indexreglering högst en gång per år om indexförändringen uppgår till minst 1 %. Den nya avgiften ska avrundas till närmaste hela krontal.

1.3 Avgiftsdebitering

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är respektive fastighetsinnehavare. Med fastighetsinnehavare menas fastighetsägare eller de som enligt 1 kap 5§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) kan anses som fastighetsägare.

Debitering enligt denna taxa utförs av Service- och teknikförvaltningen.

1.4 Bestämmelser

I Mjölby kommuns föreskrifter om avfallshantering finns bestämmelser om hur avfallet hanteras i kommunen.

1.5 Oförutsedda tjänster

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Service- och teknikförvaltningen besluta om avgifter enligt denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27kap 5§ miljöbalken.

1.6 Taxans utformning

Taxan består av grundavgift, hämtnings och behandlingsavgift samt tilläggsavgift. Abonnemang för sophämtning består alltid av grundavgift och hämtnings- och behandlingsavgift. Abonnemang för slamtömning och liknande består enbart av hämtnings och behandlingsavgift. Tilläggsavgift kan tillkomma vid alla abonnemangstyper.

2 Grundavgift för sophämtning

Grundavgiften ska finansiera kommunens kostnader för planering av avfallshantering, samt ristippar och återvinningscentral. Grundavgiften varierar mellan olika typer av abonnenter enligt följande:

‌Tabell över grundavgifter per kategori

Kategori

Årsavgift inklusive moms

A1. Enfamiljsbostäder

820 kronor per abonnemang

A2. Flerfamiljsbostäder

560 kronor per nominellt hushåll, se förklaring under tabellen

A3. Fritidsbostäder

450 kronor per abonnemang

A4. Verksamheter

530 kronor per abonnemang

A4. Verksamheter sommar

225 kronor per abonnemang 

Med nominellt hushåll görs en uppskattning av antalet hushåll efter behållarstorlek enligt följande:

190 liters kärl motsvarar 2,5 nominella hushåll

370 liters kärl motsvarar 5 nominella hushåll

Molok 3 000 liter motsvarar 38 nominella hushåll

Molok 5 000 liter motsvarar 63 nominella hushåll

3. Hämtnings- och behandlingsavgifter

Hämtnings- och behandlingsavgifter finansierar kommunens kostnader för hämtning, transport och behandling av respektive avfallsslag.

3.1 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sophämtning från en- och tvåfamiljshus

Hämtnings- och behandlingsavgifter framgår av tabell 1. Avgiften som anges i tabell 1 gäller för kärl framställt till sopbilens uppställningsplats. För så kallad dragväg upp till 50 meter från sopbilens uppställningsplats debiteras dubbla avgiften.

Hämtning varannan vecka och kärlstorlek 140 liter ska ses som huvudalternativ. Det finns äldre abonnemang med kärlstorlek 90 liter, dessa debiteras, som 140 liter.

Hämtning mer sällan än varannan vecka, kräver dispens av miljönämnden.

Kärlen ska rengöras av fastighetsägaren regelbundet.

Tabell 1
Hämtnings- och behandlingsavgifter för en- och tvåfamiljsbostäder, kärl utställt till hämtningsfordonets uppställningsplats.


Kärlstorlek 140 liter

Kärlstorlek 190 liter

Kärlstorlek

370 liter

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

870

1 570

3 740

Hämtning var fjärde vecka

(13 gånger per år)

430Hämtning varannan månad

(6 gånger per år)

260Hämtning en gång per kvartal

(4 gånger per år)

230Avfallskretsar

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

600

1 020

2 690

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.2 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sophämtning från flerfamiljshus

Hämtnings- och behandlingsavgifter framgår av tabell 2 och tabell 3. Avgiften som anges i tabell 2 gäller för kärl framställt till sopbilens uppställningsplats. För så kallad dragväg upp till 50 meter från sopbilens uppställningsplats debiteras dubbla avgiften. För soprum belägna precis i anslutning till sopbilens uppställningsplats med kärlen placerade i anslutning till dörren, debiteras inte dragväg.

Hämtning varje vecka och kärl av storlek 370 liter ska ses som huvudalternativ.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kärlen rengörs regelbundet.

Tabell 2
Hämtnings- och behandlingsavgifter för flerfamiljsbostäder med kärl utställt till hämtningsfordonets uppställningsplats.


Kärlstorlek 190 liter

Kärlstorlek 370 liter

Hämtning varje vecka

(52 gånger per år)

3 140

4 080

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

Tabell 3 
Hämtnings- och behandlingsavgifter för flerfamiljsbostäder med markbehållare.


Storlek 3 000 liter

Storlek 5 000 liter

Hämtning två gånger per vecka

(104 gånger per år)


110 180

Hämtning varje vecka

(52 gånger per år)

38 320

47 200

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

19 160

23 600

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.3 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sophämtning från fritidshus

För fritidshus kan abonnemang med hämtning endast under sommarhalvåret väljas. I abonnemanget ingår upp till tolv hämtningar, normalt från början av maj till mitten av oktober. De som vistas i sina fritidshus under andra delar av året kan välja helårsabonnemang och debiteras som en- och tvåfamiljshus alternativt beställa budad tömning.

Hämtnings- och behandlingsavgifter framgår av tabell 4. Avgiften som anges i tabell 4 gäller för kärl framställt till sopbilens uppställningsplats. För så kallad dragväg upp till 50 meter från sopbilens uppställningsplats debiteras dubbla avgiften.

Hämtning varannan vecka och kärlstorlek 140 liter ska ses som huvudalternativ.

Hämtning mer sällan än varannan vecka, kräver dispens av miljönämnden.

Kärlen ska rengöras av fastighetsägaren regelbundet.

Tabell 4
Hämtnings- och behandlingsavgifter för fritidshus med kärl utställt till hämtningsfordonets uppställningsplats.


Kärlstorlek 140 liter

Hämtning varannan vecka

(12 gånger per år)

450

Hämtning 4 ggr per säsong

(4 gånger per år)

230

Hämtning 2 ggr per säsong

(2 gånger per år)

200

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.4 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sophämtning från verksamheter

Hämtnings- och behandlingsavgifter framgår av tabell 5 och tabell 6. Avgiften som anges i tabell 5 gäller för kärl framställt till sopbilens uppställningsplats. För så kallad dragväg upp till 50 meter från sopbilens uppställningsplats debiteras dubbla avgiften. För soprum belägna precis i anslutning till sopbilens uppställningsplats med kärlen placerade i anslutning till dörren, debiteras inte dragvägen.

Hämtning varje vecka och ett eller flera kärl av storlek 370 liter ska ses som huvudalternativ.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kärlen rengörs regelbundet.

Tabell 5
Hämtnings- och behandlingsavgifter för verksamheter med kärl utställt till hämtningsfordonets uppställningsplats.


Kärlstorlek 190 liter

Kärlstorlek 370 liter

Hämtning tre gånger per vecka

(156 gånger per år)


17 750

Hämtning två gånger per vecka

(104 gånger per år)


9 770

Hämtning varje vecka

(52 gånger per år)

3 140

4 080

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

1 570

2 040

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

Tabell 6
Hämtnings- och behandlingsavgifter för markbehållare


Storlek 3 000 liter

Storlek 5 000 liter

Hämtning varje vecka

(52 gånger per år)

38 320

47 200

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

19 160

23 600

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.5 Taxa för hämtning av latrinkärl

Hämtning av latrinkärl sker mellan maj och september. Behållare tillhandahålles av renhållaren. Behållaren ska vara utställd vid avfallskärlet. Hämtning sker normalt 12 gånger per år.

Tabell 7
Hämtnings- och behandlingsavgifter för latrinkärl


Antal tömningar/år

Taxa


Fritidsbostad

12

10 400

Fritidsbostad

4

3 470

Fritidsbostad

2

1 700

Extra kärl vid ordinarie tömning

850

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.6 Slam från enskilda avlopp

Slam från slamavskiljare hämtas normalt minst en gång per år. För utökat hämtningsintervall krävs dispens från miljönämnden. Tömningen sker enligt uppgjort körschema för slamavskiljarna. Tankar och bajamajor töms efter beställning hos Service- och teknikförvaltningen.

Taxorna för avskiljare och tankar gäller under förutsättning att dessa är utförda och placerade enligt gällande bestämmelser och föreskrifter. Service- och teknikförvaltningen äger rätt att debitera timersättning för extra arbete i samband med tömning av slamavskiljare, tank och avskiljare som ej uppfyller kraven i föreskrifterna.

Akut tömning av brunn eller tank är tömning som måste ske inom 24 timmar från beställning. Extra tömning (tömning utöver uppgjort körschema) utförs senast fem arbetsdagar efter beställning.

För så kallad ”bomkörning”, där tömning ej kan ske på grund av hinder, frusna brunnar och dylikt debiteras en bomkörningsavgift.

Tabell 8
Hämtnings- och behandlingsavgifter för enskilda avlopp


Volym


Tömning/ behandling

per tillfälle

Taxa

extra tömning

Taxa

akut tömning

< 3 m3

1 460

2 030

2 700

3,1 – 6 m3

1 890

2 590

3 470

Extra avgift för brunnar över 6 m3, per m3 och tömning

220

220

220

Extra slang utöver 25 meter per påbörjad 10 meters längd.

180

180

180

Bomkörningsavgift

1 020

1 020

1 020

Bajamaja

1 450

2 030

2 700

Fosforfilter

820

2 030

2 700

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.7 Fettavskiljare

Töms enligt schema för ett bestämt antal årliga tömningar med regelbundna intervaller. Tömnings- och behandlingsavgifterna debiteras efter utförd tömning.

Behandlingsavgiften är den avgift som tas ut av behandlingsanläggningen. Den debiteras utifrån behandlad mängd fett och kan variera beroende på fettets kvalitet och behandlad mängd vid olika tömningar.

Akut tömning av brunn eller tank är tömning som måste ske inom 24 timmar från beställning. Extra tömning (tömning utöver uppgjort körschema) utförs senast fem arbetsdagar efter beställning.

För så kallad ”bomkörning”, där tömning ej kan ske på grund av hinder, frusna brunnar och dylikt debiteras tömningsavgiften som en extra avgift för att tömningen ej kunnat genomföras.

Tabell 9
Hämtnings- och behandlingsavgifter för fettavskiljare


Volym upp till 2 kubikmeter

Volym 2 till 4 kubikmeter

Tömning per tillfälle

1 230

1 720

Extra tömningper tillfälle

3 620

4 820

Akut tömning per tillfälle

4 820

6 420

Extra avgift för brunnar

över 4 kubikmeter,

per kubikmeter och tömning

220

220

Behandlingsavgift per ton normalt fett

860

860

Behandlingsavgift per ton svårbehandlat fett

3 830

3 830

Spolning i samband med tömning

1 020

1 020

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).


4 Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter är avgifter för tjänster utöver ordinarie abonnemang.

Container för grovsophämtning beställs hos Service- och teknikförvaltningen. Den som beställer tjänsten ansvarar för att containern kan ställas på en trafiksäker plats och eventuella tillstånd och avgifter som uppställningen medför. Beställaren ansvarar också för att avfallet i containern är korrekt sorterat.

Tabell 10
Tilläggsavgifter

Orsak

Taxa

Extra säck, vid ordinarie hämtning, säcken ska ha en maximal volym på 125 liter, vara väl försluten och märkt med adress

120

Olåst dörr i transportväg (per st och år)

280

Låst dörr i transportväg (per st och år)

530

Byte till större kärl, per kärl

430

Grovsophämtning med container per container, utställd 48 timmar, enbart för hushållens brännbara grovsopor, beställs senast 30 dagar före önskad tidpunkt.

5 100

Budad tömning/hämtning av grovsopor inom 48 timmar

1 360

Budad tömning/hämtning av grovsopor inom 14 dagar

820

Extra sophämtning kärl

280

Extra tömning markbehållare

1 360

Rengöring av markbehållare

3 100

Hämtning av fosforfilter per timme

1 120

Taxa för sopbil/kranbil vid extrajobb, per timme

1 120

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

5. Exempel

Nedan följer exempel på totala avgifter enligt denna taxa.

Enfamiljshus med 140 liters kärl utställt vid hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

820 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

870 kronor


Total avgift

 1 690 kronor 


Enfamiljshus med 140 liters kärl 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

 820 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 870 kronor


Dragväg

870 kronor


Total avgift

 2 560 kronor


Enfamiljshus med 190 liters kärl utställt vid hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

 820 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

1 570 kronor


Total avgift

 2 390 kronor


Enfamiljshus med 190 liters kärl 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

820 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

1 570 kronor


Dragväg

 1 570 kronor


Total avgift

3 960 kronor


Fritidshus med 140 liters kärl utställt vid hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

 450 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 450 kronor


Total avgift

 900 kronor


Flerfamiljshus med ett 370 liters kärl utställt vid hämtningsfordonets uppställningsplats varje vecka:


Grundavgift

 2 800 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 4 080 kronor


Total avgift

 6 880 kronor


Flerfamiljshus med ett 370 liters kärl 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats varje vecka:


Grundavgift

2 800 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 4 080 kronor


Dragväg

 4 080 kronor


Total avgift

10 960 kronor


Flerfamiljshus med ett 370 liters kärl placerade i låst soprum intill hämtningsfordonets uppställningsplats:


Grundavgift

2 800 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 4 080 kronor


Låst dörr

 530 kronor


Total avgift

 7 410 kronor


Avfallstaxan för utskrift (Pdf) Pdf, 507 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad