Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun

Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun. Gällande från och med 1 januari 2021. Fastställd av kommunfullmäktige den 20 oktober 2020, § 188 diarienummer TEKN/2020:314, avgifterna är indexreglerade efter beslut i tekniska nämnden den 23 september 2021, § 98.

 1. Allmänna bestämmelser


1.1 Allmänt

Denna taxa är beslutad av kommunfullmäktige i Mjölby kommun 2020-10-20 och gäller från 2021-01-01 tills dess att nytt beslut fattas, indexreglerad efter beslut i tekniska nämnden den 23 september 2021, § 98, nya avgifter gäller från 2022-01-01.

Taxan ska finansiera kommunens kostnader för avfall som lämnas till kommunens avfallsanläggningar och som inte bekostas av grundavgiften för sophämtning. Detta innebär att verksamheter och privatpersoner som vill lämna en större mängd avfall än vad som anses vara normalt grovavfall från hushåll debiteras enligt denna taxa. Samtliga taxor i detta dokument anges i kronor exklusive mervärdesskatt.

1.2 Avgiftsreglering

Taxan fastställs av kommunfullmäktige men kan i de fall som anges nedan ändras efter beslut i Tekniska nämnden.

Skatter:I taxan ingår de skatter som ska betalas för avfallshanteringen. Tekniska nämnden har rätt att ändra taxan efter skatteändring.

Index:

Taxan är indexreglerad, enligt KPI (konsumentprisindex), basmånad april 2020. Tekniska nämnden har rätt att besluta om indexreglering högst en gång per år om indexförändringen uppgår till minst 1 %. Den nya avgiften ska avrundas till närmaste hela krontal.

1.3 Avgiftsdebitering

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är den som lämnar avfall, som inte bekostas av grundavgiften för sophämtning, till en avfallsanläggning..

Den som lämnar avfall, som omfattas av denna taxa ska vara registrerad och ha ett kundnummer.

Debitering utförs av Service- och teknikförvaltningen. Avgiften för ett årskort debiteras en gång per år, avfall enligt vikttaxa debiteras en gång per månad.

Vid fel på vågen debiteras manuellt enligt ett medelvärde av vikt per kubikmeter för de 5 sista invägningarna av samma avfallsslag.

1.4 Bestämmelser

I Mjölby kommuns föreskrifter om avfallshantering finns bestämmelser om hur avfallet hanteras i kommunen.

2. Årskort företag

Företag, som regelbundet har ett behov av att lämna mindre mängder avfall till kommunens avfallsanläggningar kan köpa ett årskort för företag.

  • Avgiften för årskortet är 6 000 kr exklusive moms. Avgiften faktureras årsvis.
  • Årskortet gäller för fordon med maximal totalvikt på 3,5 ton. Överstigs denna vikt kan avfallet istället lämnas enligt vikttaxan i avsnitt 3.
  • Årskortet ska vara väl synligt i bilens framruta vid besök på återvinningscentralen. Saknas årskortet kan avfallet i stället lämnas enligt vikttaxan i avsnitt 3.
  • Med årskort får företag vid obegränsat antal tillfällen lämna upp till ungefär 2,5 kubikmeter avfall per tillfälle. (1 normal släpkärra.)
  • Årskortet gäller måndag till fredag mellan klockan 7 och klockan 16.
  • Avfallet ska sorteras enligt de anvisningar som finns på återvinningscentralen.
  • Företag med årskort kan lämna mindre mängder ris- och trädgårdsavfall vid de kommunala ristipparna. Även här gäller fordon med maximal totalvikt på 3,5 ton.
  • Företag får inte lämna farligt avfall till Mjölby kommun.
  • Årskortet gäller inte för impregnerat virke, gips, plast eller deponi och fyllnadsmassor. Mindre mängder av dessa material kan lämnas enligt vikttaxan i avsnitt 3.

3. Vikttaxa

Företag med årskort, som vill lämna större mängder avfall eller avfall av annat slag, än vad som ingår i årskortet, privatpersoner som vill lämna större mängder avfall än vad, som ingår i grundavgiften för sophämtning och företag som enbart vill lämna avfall vid ett enstaka tillfälle betalar en viktbaserad taxa.

Återvinningscentralen tar inte emot farligt avfall från företag.

Tabell 1 vikttaxa

Avfallsslag

Kategori/Artikel

Pris, kronor/ton

Brännbart grovavfall

310

900

Impregnerat virke


2 250

Trädgårdsavfall

240

510

Risavfall

211

280

Deponi exempelvis isolering

511

3100

Gips

512

1 400

Planglas

620

1 500

Fyllnadsmassor exempelvis tegel och betong

520

1 400

Omklassning av inlämnat material

510

2 550

Hundlatrin

335

1 020

Asfalt (fri från tjära)

110

80

Krossad asfalt, till försäljning

111

55

Rent trä

210

280

Wellpapp

220

300

Plast

131

2 040

Minimiavgift

250 kronor per vägning


Återvinningscentralen har begränsade möjligheter att ta emot stora mängder avfall. Mängden avfall som kan tas emot varierar över tid och beror på vilken slags avfall det rör sig om. Den som vill lämna stora mängder bör kontakta återvinningscentralen i förväg. Personalen har rätt att avvisa avfall som anläggningen inte kan ta emot.

Mottagningstaxan för utskrift (Pdf) Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast publicerad