Detaljplan för Holmen 5 i Skänninge

Detaljplanen har varit på granskning under sommaren och beslut om antagande väntas i oktober av kommunfullmäktige.

Bakgrund

Bostadsbolaget i Mjölby fick i oktober 2019 positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten. För fastigheten finns en gällande plan från 1967 som anger handelsändamål och på fastigheten finns en byggnad där Coop tidigare bedrivit verksamhet, men som idag står tom. Bostadsbolaget önskar uppföra flerbostadshus på fastigheten.

Syfte

Planens syfte är att pröva möjligheten för flerbostadshus inom fastigheten Holmen 5. Detta ska göras med hänsyn till den kringliggande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom krav på placering, utformning och gestaltning. Ljudmiljöer som uppfyller målet i den fördjupade översiktsplanen för Skänninge och en utemiljö som är lämplig för utevistelse ska också skapas.

Planen bidrar till att öka utbudet av hyresbostäder i Skänninge.

Planskede

Samråd för detaljplanen pågick 2 november - 14 december 2020. Det digitala samrådsmötet hölls tisdagen den 1 december mellan 18-19. En inspelning från mötet kan ni se längst ner på denna sida. Utställning av granskningsförslaget sker mellan 25 juni till och med 13 augusti 2021.

Granskningen är avslutad och detaljplanen går upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige under oktober, beslut väntas från Byggnads- och räddningsnämnden i september.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Maria Högberg

Telefon: 010-234 64 21

maria.hogberg@mjolby.se

Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 383 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Utredningar

Bullerutredning Pdf, 3 MB.

Stadsbildsanalys Pdf, 3 MB.

Information om hantering av personuppgifter

Information personuppgifter Pdf, 94 kB.