Detaljplan för Holmen 5 i Skänninge

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Holmen 5. Planområdet ligger i Skänninge vid korsningen mellan Mjölbygatan och Bjälbogatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerfamiljshus.

Bakgrund

Bostadsbolaget i Mjölby fick i oktober 2019 positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten. För fastigheten finns en gällande plan från 1967 som anger handelsändamål och på fastigheten finns en byggnad där Coop tidigare bedrivit verksamhet, men som idag står tom. Bostadsbolaget önskar uppföra flerbostadshus på fastigheten.

Syfte

Planens syfte är att pröva möjligheten för flerbostadshus inom fastigheten Holmen 5. Detta ska göras med hänsyn till den kringliggande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom krav på placering, utformning och gestaltning. Ljudmiljöer som uppfyller målet i den fördjupade översiktsplanen för Skänninge och en utemiljö som är lämplig för utevistelse ska också skapas.

Planen bidrar till att öka utbudet av hyresbostäder i Skänninge.

Samråd

Samråd för detaljplanen pågår 2 november - 14 december 2020. På grund av folkhälsomyndighetens restriktioner håller vi i dagsläget Frågor kan också besvaras per telefon eller mail, se kontaktuppgifter nedan. 

Du kan lämna synpunkter på förslaget till byggnadskontoret senast den 14 december 2020. Om du vill se planförslaget eller framföra dina synpunkter kan du under samrådsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer
  • Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av Johannes Böhm, tel. 0142-85973, e-post johannes.bohm @mjolby.se. Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta handläggaren.


Samrådsmöte

På grund av rådande pandemi kommer vi att anordna ett digital samrådsmöte för planen. Det digitala samrådsmötet kommer anordnas den tisdagen den 1 december mellan 18-19. En länk som ger en tillgång till mötet kommer publiceras på sidan samma dag som mötet.

Detta är första gången Mjölby kommun prövar ett digitalt samrådsmöte. Så vi ber er att ha hänsyn till eventuella tekniska svårigheter.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Johannes Böhm

Telefon: 0142-859 73

johannes.bohm@mjolby.se

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Utredningar

BullerutredningPDF

StadsbildsanalysPDF

Information om hantering av personuppgifter

Information personuppgifterPDF