Information till handledare

Tack för att ni ställer upp och tar emot ungdomar genom kommunens ferieplatser sommaren 2021.

I dagsläget planeras alla inlämnade ferieplatser att tillsättas. Inom kort kommer information till respektive plats om vilken ungdom som har tackat ja till er plats.

Inför första arbetsdagen

 • Vi har informerat ungdomarna att de ska kontakta sin aktuella handledare innan feriestart.
 • Om kontakten inte tagits av ungdom senast veckan innan start är det handledarens ansvar att kontakta ungdomen.

Första arbetsdagen

 • Kolla belastningsregistret om det är aktuellt på platsen, lämna tillbaka det till ungdomen.
 • Kolla så att du har rätt telefonnummer till din ungdom.
 • Kolla så att ferieungdomen har rätt telefonnummer direkt till platsen som är aktuell.
 • Om arbetskläder behövs så ska dessa provas ut första dagen.
 • Gå igenom säkerhetsregler, sekretess om det är aktuellt, rundvandring, visa var toaletter och andra viktiga utrymmen finns.
 • Ta upp hur man gör med sin mobil under arbetstid, kan man ha den på ljudlöst?
 • Vikten av att komma i tid och andra regler som är viktiga för just er arbetsplats.
 • Ta upp inarbetning av tid exempelvis midsommar, om ungdomen blir sjuk eller behöver vara ledig.
 • Uppmuntra till att fråga om ungdomen inte vet vad hen ska göra eller om något är oklart, informera om vem man kan fråga.
 • Gör gärna en lista på bra arbetsuppgifter som finns att göra på er arbetsplats.

Information gällande Covid-19  

Mjölby kommun har valt att utifrån SKR:s skrivelse låta ungdomar gå ut i feriearbete inom förskolan och äldreomsorgen, utöver andra arbetsplatser. I SKR:s cirkulär från vecka 6 framgår följande:

Vår Arbetsgivarpolitiska avdelning har tittat över cirkuläret från förra året och vår slutsats är att det inte ska finnas minderåriga som feriearbetar där det finns barn, patienter eller brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19. I förskolan/fritids ska det generellt inte finnas barn som är smittade, därför torde det generellt vara okej med minderåriga i förskolan. I äldreomsorgen torde det också vara okej utifrån pågående vaccinering, men det finns ändå skäl att avvakta och fundera över smittläget och då är det upp till varje kommun att avgöra.

Rutin vid misstänkt eller konstaterad smitta av Covid-19  

 • Om ungdomen har symtom eller är sjuk ska vederbörande stanna hemma och först återgå till ferieplatsen efter två symtomfria dagar.
 • Om ungdomen får symtom eller blir sjuk på en ferieplats ska vederbörande snarast åka hem och först återgå till ferieplatsen efter två symtomfria dagar.
 • Vid misstänkt eller konstaterad smitta på ferieplatsen ska den berörda ungdomen snarast avbryta sitt feriearbete och åka hem.
 • Vid misstänkt smitta på ferieplatsen kontaktar handledare på arbetsplatsen omgående enheten Arbete och integration på telefonnummer 010-2345195, som i sin tur kontaktar ungdomen och dess vårdnadshavare.
 • Aktuell smittspårningsrutin som finns i Mjölby kommun ska tillämpas.
 • Ungdomen kommer inte omplaceras om det finns misstänkt smitta på arbetsplatsen utan får avbryta sitt feriearbete med bibehållen lön.

Närvaro och ersättning

 • Närvaron är viktig och vi har därför informerat ungdomarna om att meddela sin ferieplats om man är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma.
 • Tänk på att ge ungdomen telefonnummer som är aktuellt att ringa vid frånvaro- eller sjukanmälan till handledare eller till aktuell ferieplats.
 • Ferieplatsen är 4 tim/dag. Alla ungdomar får max 60 timmar under sin period. Om det fungerar för arbetsplatsen är det tillåtet att ungdomen arbetar in timmar som man missar eller missat av olika skäl, som t.ex. sjukdom eller kortare ledighet.
 • Efter avslutad ferieperiod ska ungdomens närvarorapport granskas och undertecknas av aktuell handledare samt ungdom.
 • Närvarorapporten ska efter godkännande skickas / överlämnas till arbete och integration. Ungdomen ansvarar för att tidrapporten lämnas in.
 • För att förhindra eventuella missförstånd angående tidrapporten får dokumentet endast finnas i ett exemplar. Om dokumentet tappas eller av någon anledning kommer bort kan en ny tidrapport hämtas av ungdom hos Arbete och integration.
 • Mer information och regler som gäller för ungdomsjobb finns på Arbetsmiljöverket.  Länk till annan webbplats.

Efter arbetsperioden

 • Uppföljning och kontakt kommer ske på alla ferieplatser under sommaren, men det är viktigt att handledare också kontaktar oss om det fattas beslut om ändring av arbetsplats, arbetstid eller om det är något annat som vi behöver veta. Om något inte fungerar på ferieplatsen är det handledarens ansvar att snarast kontakta arbete och integration så vi tillsammans kan lösa det på bästa sätt.
 • Vi önsnkar att alla handledare fyller i en utvärdering efter sommaren. Fylll i utvärderingen efter avslutad ferieperiod.

Kontakt

Arbete och integration

Christian Hudin, administratör
010-234 51 95


Lisbeth Ringman, arbetskonsulent

010-234 53 69


Tobias Stenström, studie- och yrkesvägledare

010-234 55 73