Detaljplan för del av Mjölby 43:9 m.fl. (Norra Eldslösa)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Mjolby 43:9 m.fl (Norra Eldslösa). Planområdet är cirka 8 hektar. Området ligger intill Bockarpsvägen i öster och Stinsgatan i söder. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheten att anlägga en ny skola i planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villatomter. Dessutom sparas gröna korridorer för att bevara områdets rekreations- och naturvärden i så hög grad som möjligt. 

Planområde

Karta över planområdet.

Mjölby kommun växer och är i stort behov av både utrymme för nya skolor och bostadsområden. Kommunen undersöker därför möjligheten att bebygga delar av planområdet. Delar av skogsområdet är ett viktigt rekreationsområde för de boende i närområdet och gröna promenadstråk planeras att bevaras i området.

Samråd

Samråd om planförslaget pågick från den 1 april till den 13 maj 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ett digitalt samrådsmöte anordndes den 20 april klockan 18.00. Vi vill tacka de som deltog på mötet.

Vidare arbete

Under samrådet inkom yttranden från myndigheter, organisationer och privatpersoner. Vid fortsatt arbete inför granskning behandlas dessa synpunkter och besvaras i en samrådsredogörelse. Denna samrådsredogörelse blir tillgänglig samtidigt som granskningsförslaget av planen ställs ut i granskningsskedet. Kommunen arbetar nu med att utveckla planen efter synpunkter och med en grund i utredningar komma fram till ett granskningsförslag av detaljplanen. Under våren 2022 pågår en förprojektering och slutliga utredningar tas fram. Bland annat kommer en bullermätning ske och frågor kring dagvattenhantering och trafik och parkering ska lösas.

I och med att nya kunskaper tillkommit har planförslaget ändrats mycket sedan samrådet. Höga naturvärden och förorenad mark har inneburit att skoltomten flyttats till den sydvästra delen av nya planområdet med angöring från Stinsgatans förlängning. Här är marken till stora delar tillräckligt plan för anläggning av en tillgänglighetsanpassad skoltomt. Den skogliga karaktären ska bevaras i den mån det går inom skoltomten. Parkering till skolan planeras kunna ligga inom området där pistolskyttebanan höll till. En mindre dropzon och parkering planeras på Bockarpsvägen med en gång- och cykelanslutning mot skolan som ska gena genom skogen. Även en idrottshall planeras inom skoltomten.

Antalet bostäder har minskats till omkring 20 villatomter och dessa planeras ligga i den östra delen av planområdet där terrängen är kuperad. Kommunen avser bevara så mycket som möjligt av den kuperade terrängen inom bostadsområdet. Angöring sker via Stinsgatans förlängning. Ingen bebyggelse planeras ligga söder om Stinsgatan.

Tidplan

Tidplanen har förändrats under tidig sommar och granskningen är istället planerad att ske under hösten 2022. Berörda sakägare kommer få granskningsförslaget av detaljplanen i brevlådan. Övriga intresserade finner planförslaget nedan och i stadshusets entré tillgänglig att läsa på plats när beslut om granskning har tagits av Byggnads- och räddningsnämnden.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Caroline Ekman Gyllemark, planarkitekt

Telefon: 010-234 59 63

Mail: Caroline.Gyllemark@mjolby.se


Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Illustrationskarta Pdf, 2 MB.

Arkeiologisk utredning etapp 1 planprogram Pdf, 24 MB.

Naturinventering planprogram (2020) Pdf, 107 MB.

Kompletterande naturinventering (2020) Pdf, 7 MB.

Naturinventering (2017) Pdf, 6 MB.

Miljöteknisk markundersökning 1 Pdf, 9 MB.

Miljöteknisk markundersökning 2 Pdf, 8 MB.

Trafikutredning Pdf, 9 MB.

VA-utredning Pdf, 4 MB.

Lokaliseringsstudie Pdf, 4 MB.


Senast publicerad