Detaljplan för del av Mjölby 43:9 m.fl. (Norra Eldslösa)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Mjolby 43:9 m.fl (Norra Eldslösa). Planområdet är cirka 15 hektar. Området ligger intill Bockarpsvägen i norr. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheten att anlägga en ny skola i planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villatomter och flerbostadshus. Dessutom sparas flera gröna korridorer för att bevara områdets rekreations- och naturvärden i så hög grad som möjligt. 

Infoga bild

Alt text: Karta över planområdet.

Mjölby kommun växer och är i stort behov av både utrymme för nya skolor och bostadsområden. Kommunen undersöker därför möjligheten att bebygga delar av planområdet. Skogen är ett viktigt rekreationsområde för de boende i närområdet och flera gröna promenadstråk planeras att bevaras i området.

Samråd

Samråd om planförslaget pågick från den 1 april till den 13 maj 2021. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ett digitalt samrådsmöte anordndes den 20 april klockan 18.00. Vi vill tacka de som deltog på mötet.

Sitter du vid en dator behöver du bara öppna länken i webbläsaren. Deltar du via telefon eller surfplatta behöver du först ladda ner microsoft teams till mötet.

I samband med att du loggar in på mötet kommer du först hamna i en lobby varifrån du sedan blir insläppt på mötet. Under mötet kommer alla deltagares mikrofoner vara avstängda. Det kommer finnas möjlighet att vi programmets chattfunktion ställa skriftliga frågor eller be om ordet. För att ge så många som möjligt chansen att ställa sina frågor kommer frågorna besvaras och ordet fördelas i turordning.

Du behöver inte anmäla dig, men om du vet att du ska delta får du gärna skicka en anmälan till johannes.bohm@mjolby.se så får vi en uppskattning över ungefär hur många som kommer delta.

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingarna lämnas av:

Carolin Ekman Gyllemark

Telefon: 010-234 59 63

Mail: Caroline.Gyllemark@mjolby.se


Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Illustrationskarta Pdf, 2 MB.

Arkeiologisk utredning etapp 1 planprogram Pdf, 24 MB.

Naturinventering planprogram (2020) Pdf, 107 MB.

Kompletterande naturinventering (2020) Pdf, 7 MB.

Naturinventering (2017) Pdf, 6 MB.

Miljöteknisk markundersökning 1 Pdf, 9 MB.

Miljöteknisk markundersökning 2 Pdf, 8 MB.

Trafikutredning Pdf, 9 MB.

VA-utredning Pdf, 4 MB.

Lokaliseringsstudie Pdf, 4 MB.