Detaljplan för del av Mjölby 43:9 och 40:7 m.fl. (Norra Eldslösa)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Mjolby 43:9 och 40:7 m.fl (Norra Eldslösa). Planområdet är cirka 8 hektar. Området ligger intill Bockarpsvägen i öster och Stinsgatan i söder. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheten att anlägga en ny skola i planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villatomter. Dessutom sparas gröna korridorer för att bevara områdets rekreations- och naturvärden i så hög grad som möjligt. 

Planområde

Karta över planområdet.

Mjölby kommun växer och är i stort behov av både utrymme för nya skolor och bostadsområden.

Planområdet är cirka 8,3 hektar och beläget i Eldslösa knappt 2 kilometer från Mjölby centrum. Området avgränsas av Bockarpsvägen i öster, bostadsområdet Sjunningsfält i väster, Stinsgatan och skog i söder samt skogsmark i norr.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny skola i planområdet samt bostäder i form av villor. Planen syftar till att säkerställa att planerade bostäder och skola i så stor grad som möjligt anpassar sig till nuvarande terräng och omgivning.

Detaljplanens mål är att tillgodose efterfrågan på en ny grundskola i årskurs F-6 och nya småhus i Mjölby tätort. Målet är också att säkerställa att naturstråket i västra delen av planområdet bevaras så att tillgängligheten till rekreationsskog fortsatt är hög.

Granskning

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2022-09-12 §101 att detaljplanen för Eldslösa Norra kan ställas ut på granskning. Utställning av planförslaget skedde mellan 20 september och 18 oktober 2022.

Synpunkter på planförslaget skickas in skriftligt till Byggnadskontoret via epost: byggnad@mjolby.se eller lämnas till medborgarservice i stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby. Synpunkter ska lämnas senast den 18 oktober 2022. Den som inte framfört sina synpunkter innan den 18 oktober 2022 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Överklagan kan göras efter att planen har antagits av Kommunfullmäktige.

Byggnadskontoret sammanställer just nu inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. De vars synpunkter inte tillgodoses i detaljplanen kommer få granskningsutlåtandet hemskickat innan planen går upp för beslut om antagande i Byggnads- och räddningsnämnden och slutligen i Kommunfullmäktige.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Caroline Ekman Gyllemark, planarkitekt

Telefon: 010-234 59 63

Mail: caroline.gyllemark@mjolby.se


Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 494 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning med behovsbedömning Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Arkeologisk förundersökning, Stiftelsen Kulturmiljövård (2022) Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologisk förundersökning, Östergötlands museum (2022) preliminär Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Gestaltningsprogram för skolan, Afry (2022) preliminär Pdf, 28 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknik, Tyréns (2019) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöteknisk markundersökning, Tyréns (2022) Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöteknisk markundersökning, komplettering, Tyréns (2022) Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering, Fennicus natur (2017) Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering för planprogram, Calluna (2019) Pdf, 107 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering komplettering för planprogram, Enviroplanning (2021) Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerutredning, Efterklang (2022) Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikutredning, AFRY (2022) Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

VA-utredning inklusive dagvattenutredning, AFRY (2022) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Interaktiv digital plankarta

För dig som vill ge dig ut i planområdet har vi skapat en interaktiv digital plankarta. Med den digitala plankartan kan du se var skola, bostäder, natur, parkering och gator kommer vara i relation till var du står.

Kom igång såhär:

  1. Ladda ner appen ArcGIS Explorer till din telefon
  2. Klicka på "fortsätt utan att logga in"
  3. I sökrutan skriver du in "Norra Eldslösa granskning"
  4. Nu ska du ha den digitala plankartan framför dig i telefonen och du kan utforska plankartan i naturen! En blå prick markerar din position.

Du kan också använda länken nedan:

Interaktiv digital plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Information om hantering av personuppgifter

Information om personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad