Tillfälligt föreningsstöd Corona

Mjölby kommun har beslutat om att införa en tillfällig bidragsform under år 2020 i syfte att stödja kommunens föreningar ekonomiskt i denna svåra situation.

Coronapandemin drabbar samhällets alla delar och även för det ideella föreningslivet får pandemin konsekvenser i form av minskad eller helt utebliven verksamhet som även drabbar föreningarna ekonomiskt genom framförallt minskade eller uteblivna intäkter.

Kommunen inför ett tillfälligt bidrag där samtliga godkända och registrerade föreningar i Mjölby kommun, kan ansöka om bidrag för merkostnader och inkomstbortfall som direkt kan kopplas till den pågående pandemin.

Villkor

Beslut om bidrag grundar sig på särskild prövning av respektive ansökan och efter dialog med sökande förening. I ansökan ska det framgå om föreningen har beviljats och/eller ansökt om statligt stöd, exempelvis från Riksidrottsförbundet. Merkostnad och inkomstbortfall ska tillsammans uppgå till minst 5 000 kronor för att ansökan ska kunna göras.

Ansökan

Ansökan ska göras på avsedd blankett med följande innehåll:

- Beskrivning av merkostnader (till exempel anpassning av lokal)
- Beskrivning av inkomstbortfall (till exempel inställt arrangemang)
- Kostnader och inkomstbortfall i siffror (nettobelopp, förlorad intäkt minus minskad kostnad)

Föreningen ska kunna styrka merkostnad och inkomstbortfall genom bokföringsunderlag samt räkenskapsunderlag från föregående år. Exempelvis kvitto eller faktura på inköp och bokförda intäkter och kostnader från genomfört arrangemang under föregående år.
Ansökan avser hela år 2020, förväntade merkostnader och inkomstbortfall för perioden november till december får tas med i ansökan.

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 november 2020.
Ansökan mejlas till: kulturofritid@mjolby.se

Blankett

Tillfälligt föreningsstöd Coronapandemin (ifyllbar pdf)PDF

  1. Öppna upp blanketten
  2. Spara ner den på din dator
  3. Öppna den nedsparade filen
  4. Fyll i pdf:en och spara den igen på din dator (döp gärna om dokumentet så föreningsnamnet ingår)
  5. Bifoga den ifyllda blanketten i ditt mejl

Eventuella frågor besvaras av

Eva Ledin, kultur- och fritidshandläggare
telefon 0142-854 36
e-post: kulturofritid@mjolby.se