Beslutade medborgarförslag 2020

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Januari

Avfallstaxa baserat på hushållssopornas vikt Dnr KS/2019:347

Medborgarförslaget avslogs av tekniska nämnden den 23 januari 2020 § 1 med hänvisning till att en viktbaserad taxa kan leda till en större belastning på kommunens återvinningscentral samt det redan idag finns ett incitament att källsortera då de flesta har 140 liters kärl.

Februari

Porrfilter i skolans chromebooks och datorer Dnr KS/2019:326

Utbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med att porrfilter redan finns i kommunens nätverk vilket togs upp vid mötet den 10 februari 2020 § 17

Bollkorg eller klätterplank vid Prästgårdsliden Dnr KS/2019:85

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget den 28 februari 2020 § 17 med att

Bostadsbolaget såg ett behov av att det fanns ett bollplank att tillgå i området för lekande barn.

Mars

Förbättra vattnets kvalitet i Hargsjön Dnr KS/2019:263

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget den 3 mars 2020 § 30 med att åtgärder är planerade och har startat för att den ska uppnå god ekologisk status 2027.

Café å läs Dnr KS/2019:384

Omsorgs- och socialnämnden avslog medborgarförslaget den 17 mars 2020 § 36 med hänvisning till att den har ersatts med mer ändamålsenligt daglig verksamhet.