Detaljplan för Holmen 5 i Skänninge

Infoga bild

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Holmen 5. Planområdet ligger i Skänninge vid korsningen mellan Mjölbygatan och Bjälbogatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerfamiljshus.

Bakgrund

Bostadsbolaget i Mjölby fick i oktober 2019 positivt planbesked för ny detaljplan för fastigheten. För fastigheten finns en gällande plan från 1967 som anger handelsändamål och på fastigheten finns en byggnad där Coop tidigare bedrivit verksamhet, men som idag står tom. Bostadsbolaget önskar uppföra flerbostadshus på fastigheten.

Nu tas ett samrådsförslag fram och samråd planeras till kvartal 3 2020. Under samrådet är allmänheten välkommen att komma med synpunkter på förslaget.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Anna Lennartsson

Telefon: 0142-850 62

anna.lennartsson@mjolby.se