Detaljplan för del av Mjölby 40:6 (Svänggatan)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Svänggatan i Lundby industriområde.

Bakgrund

Fastighetsägaren av kringliggande industriverksamheter önskar att förärva Svänggatan för att sammanbinda två delar av sina anläggningar i Lundby Industriområde. Detaljplanenen syftar till att pröva lämpligheten att överlåta Svänggatan från allmänplatsmark till privat kvartersmark. Dessutom utgår prickmark som i samband med markförvärvet förlorar sitt syfte och därmed blir överflödig.

Kommunen anser inte att planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Granskning

Granskning av planförslaget pågår till den 3 november 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen

Frågor kan besvaras per telefon eller mail, se kontaktuppgifter nedan. Vid behov kan ett personligt möte bokas in. Du kan lämna synpunkter på förslaget till byggnadskontoret senast den 3 november 2020. Om du vill se planförslaget eller framföra dina synpunkter kan du under granskningstiden ta del av handlingarna nedan eller i Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Vänligen kontakta planarkitekt Johannes Böhm för att få tillgång till samrådsredogörelse eller andra handlingar.

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

Planarkitekt

Johannes Böhm

Telefon: 0142-859 73

johannes.bohm@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret. Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Granskningshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF