Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ny energi- och klimatstrategi

Minskad energianvändning och ökad andel solceller i kommunala fastigheter och verksamhetslokaler, fossilfria transporter i kommunorganisationen samt energi och klimatkrav i kommunal upphandling – det är de prioriterade områdena i Mjölby kommuns nya energi- och klimatstrategi som nyligen antogs av kommunfullmäktige. För det geografiska området som kommunen omfattar finns två fokusområdem: minskad energianvändning och ökad andel solel.

Den nya energi- och klimatstrategin gäller 2020-2023 och fokuserar på de områden där Mjölby kommun har stor påverkansmöjlighet.

Sveriges riksdag har antagit ett klimatpolitiskt ramverk där det fastställs att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det kräver stora åtgärder från alla aktörer i samhället. Kommunerna är viktiga aktörer i det arbetet. Mjölby kommuns energi- och klimatstrategi ska styra och leda de kommunala verksamheterna och bolagen mot minskad klimatpåverkan i enlighet med nationella mål och internationella överenskommelser.

Strategin, åtgärderna och uppföljningen av strategin ska fungera som ett verktyg för alla nämnder och bolag för att öka ambitionen inom klimatområdet och intensifiera energi- och klimatarbetet i Mjölby kommun i strävan mot nationella mål.

Strategin anger ett mål om att minska utsläppen av växthusgaser i Mjölby kommun med 63 procent till år 2030, jämfört med 1990. Strategin fastställer fem fokusområden för att nå det övergripande målet:

  • Minskad energianvändning i Mjölby kommun (geografiskt område)
  • Ökad andel solel i Mjölby kommun (geografiskt område)
  • Minskad energianvändning och ökad andel solceller i kommunala fastigheter och verksamhetslokaler
  • Fossilfria transporter i kommunorganisationen
  • Energi och klimatkrav i kommunal upphandling

I strategin finns åtgärder som nämnderna ska genomföra till 2023. Målen och åtgärderna i strategin kommer att följas upp varje år och återrapporteras via nämnderna till kommunstyrelsen.

Här kan du läsa strategin.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta hållbarhetsstrateg Åsa Carlberg, e-post asa.carlberg@mjolby.se, telefon 0142-85088

Grönt hjärta

Publicerad 17 juni 2020